Colin McRae Rally 2005

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Kolin MakRa Rally 2005 Mugt göçürip almak, taýýarlanan we neşir edilen ýaryş wideo oýny Codemasters. “Colin McRae Rally” seriýasyndaky bäşinji oýun.

Kolin MakReý 2005-nji ýylda dokuz ýurda ýaýradylan 70-den gowrak tapgyr bar: Awstraliýa (boş çagyl), Japanaponiýa (tarmac), Finlýandiýa (çagyl), Gresiýa (gödek daş çagasy), Angliýa (tarma, palçyk we çagyl), Ispaniýa (tekiz tarmac) ), ABŞ (çagyl / tozanly çyzyk), Şwesiýa (gar we buz) we täze gelen Germaniýa (abraziw tarma / ýeňil çagyl). Tiz ýylylyk gerek

Tapgyryň öňki oýunlarynda bolşy ýaly, Kolin MakRa Rally 2005-de ýörişe gatnaşýan oýunçylar bilen hakyky ýöriş simulýasiýasy hökmünde görkezilýär. 70 basgançakdan ybaratdyr dokuz ýurda ýaýrady. 30-dan gowrak awtoulag bar. Şeýle hem, awtoulagda boýag çyzmaga mümkinçilik berýän täzeden seredilen grafika we zeperlendiriji hereketlendiriji we oýunçynyň aşaky klub ligalarynda başlap, bäsleşmek üçin işleýän täze “karýera” rejesi bar. Kolin MakRa 2004-nji ýylda geçirilen “Dakar Rally Nissan Pick-Up” -da. 'Çempionat' re modeiminde oýunçy, islendik 4WD awtoulagyny ulanyp, alty ýörişde bäsleşýän Koliniň roluny alýar. Oýunyň grafiki hereketlendirijisi, döwülen aýna we gapylaryň ýykylmagy we oýunçy gaty bir zat bilen gatnaşyga girse, bulaşyk görüş effekti ýaly has hakyky zyýan effektlerine mümkinçilik berýär. Zyýan ulgamynyň “Destruction Derby” ulgamyna meňzeşligi bar, sebäbi zeper ýeten radiator ulagy saklar we motory täzeden açmaly bolar. Özbaşdaklaşdyrmagyň birneme derejesi, adyňyzy we milletiňizi penjire goýmak ukybydyr.

 • Reanr
  • Acingaryş

 • Çykan senesi
  2005-nji ýylyň 1-nji sentýabry
 • Öndüriji
  • Codemasters

 • Neşirçi
  • Codemasters

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Colin McRae Rally 2005 Mugt göçürip almak

  Colin McRae Rally 2005 Mugt göçürip almak

  Colin McRae Rally 2005 Mugt göçürip almak

  Colin McRae Rally 2005 Mugt göçürip almak

  Colin McRae Rally 2005 Mugt göçürip almak

  Colin McRae Rally 2005 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7/8/10


 • Prosessor:

  Intel dört ýadro


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  4 GB


 • Oýun nädip gurulmalyColin McRae Rally 2005

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunColin McRae Rally 2005 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz