Coffee Pot Terrarium

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Doganlar Flint

Neşir ediji: Doganlar Flint

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 1-nji iýuny

Reanr: Strategiýa, Enigma

Iki dogan tarapyndan döredilen “Kofe Pot Terrarium”, kafel manipulýasiýasynyň öwrümli enigma oýny. Kartany gezmek üçin täze ýollary galdyryň, duşmany ýok etmek üçin plitkalary taşlaň. Saýlawlaryňyza baha bermeli we töwekgelçilik etmeli, duşmanyň hereketine we hüjüm aralygyna baha bermeli, howpy ýeňip geçmegiň täze ýollaryny döretmeli we duşmanyň ýagdaýynda möhüm ýerleri tapmaly.

Her dereje ýeňip geçmek üçin täze kynçylyklar, duşmanlar we duşuşyklar bilen tanyşdyrýar. Bu taktikanyň we enigma resanrlarynyň garyndysy, netijesi özboluşly. “Kofe Pot Terrarium” -yň her bir aýratynlygy, sungatdan we aýdym-sazdan başlap, koda we oýun oýnamaga çenli seresaplylyk bilen düzülendir. Bu hakyky hindi oýny, şonuň üçin halasaňyz, dostlaryňyza bu hakda aýdyň!

SURATLAR

Coffee Pot Terrarium Mugt göçürip almak

Coffee Pot Terrarium Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7 SP1 +
  • Prosessor: Core 2 Duo
  • Oryat: 2 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA® GeForce® 7800 GT ýa-da ATI Radeon ™ HD 3000+ ýa-da has gowusy
  • DirectX: 9.0c wersiýasy


Oýun nädip gurulmalyCoffee Pot Terrarium

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunCoffee Pot Terrarium gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz