Codex Temondera Lost Vision-DARKSiDERS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Norwiç, Perdita Patyşalygynyň günbatar böleginde, Reýkiň doglan ýeri ýaly şäherdir.
Birnäçe syrly ýitirim bolýança, soňra 'ostitirilen görüş hadysasy' ady bilen tanalýança, bu asuda şäherdi,
pida bolanlaryň käbiri soň peýda bolar, ýöne gözleri ýitip öldi.

Reýkiň ene-atasy hem ýitirim bolanda, şol wagt näme bolandygyny anyklajakdygyna ant içdi.
Ostitirilen görüş hadysasyndan 15 ýyl soň adamlar ýene ýitip başladylar.
Şeýlelik bilen, Reýkiň çagalyk dosty Selene bilen bilelikde syýahaty başlaýar.
bu ýitirimleriň aňyrsynda hakykaty bilmek üçin ýola çykýar.

Aýratynlyklary:

- Gyzykly keşpler bilen tolgundyryjy hekaýa.
- Gözleg üçin köp dürli ýerler.
- Esasy, doly animasiýa söweş ulgamyny öwüriň.
- Dürli duşman.
- Owadan häsiýet we duşmanyň çeper eserleri.
- Başlyk söweşleri kyn.
- Saýlamak üçin köp dürli endikler.
- Toplamak üçin tonna zatlar bilen inwentar ulgamyny süýräň we taşlaň.

Oýunyň ady: Kodeks Temondera: Görüşi ýitirdi
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1031800/
Reanrlar: Başdan geçirmeler, Indie, RPG
Işläp düzüjiler: Quacksalver çarçuwasy
Neşirçi: Quacksalver çarçuwasy
Çykan senesi: 30 Iýul, 2019

Kodeks Temondera Görüşi ýitirdi-DARKSiDERS

SIZE: 1,36 GB


SURATLAR

Codex Temondera Lost Vision-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Codex Temondera Lost Vision-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Codex Temondera Lost Vision-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
  • OS: Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit)
  • Prosessor: Intel Core 2 Duo ýa-da şoňa meňzeş ýa-da has uly
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: DirectX 9 / OpenGL 4.1 ukyply GPU
  • DirectX: 9.0 wersiýasy
  • Saklama: 2 GB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyCodex Temondera Lost Vision-DARKSiDERS

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunCodex Temondera Lost Vision-DARKSiDERS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz