Codename Nemesis

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Codename Nemesis”, 70-nji ýyllaryň şowhunly temaly dünýäsinde döredilen, ýokary derejeli, hereketli / gizlin RPG, hekaýa baý kino görnüşli kinematografiýa we retro pes poli, gülkünç kitap stili grafikasy. Güýçli jenaýat hojaýynynyň başlygy öldürilendigi aýdylansoň, şemalda oturan dosty Neili tapjak bolanda, garaňky şäherde goofbol oýunçysy Samy yzarlaň. Sam we Neiliň ölmegini isleýän her bir gahryman, gahrymanymyz doganyny gözlemek üçin gijäniň bir bölegine çykýar we ahyrynda iň soňky nemesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Döwüji nokatlar: döwüjini sazlamak pikiri ajaýyp, ýöne ony harçlamak üçin özbaşdaklyk gaty orta. Başlaýan goşmaça ussatlygy ýokarlandyrmak ajaýyp, ýöne hakykatdanam, her döwüjä 2-3 sanysy islärsiňiz. Başlangyç ýaraglar, adatça 1 derejeden ýa-da ondanam az saklamagyňyzy göz öňünde tutup, düýbünden peýdasyz. Muny gowulandyrmagyň iki ýoly bar, ýöne başlangyç ýaragyňyzy soň gök we gyrmyzy derejeli ýarag bilen täzeläp bilseňiz, ýarag saýlamak has möhüm bolup biler.

Aponarag düşýär: Meniň pikirimçe, zatlar gowy we gyzykly bolup biler, ýöne köplenç bolup geçýän zat, ýa-da ir halaýan ýaragymy taparyn we galan bölegine ýapyşaryn, ýa-da satyn almak üçin altyn tygşytlaýaryn. söwda enjamyndan. Talaňçylygyň bahasyny ýokarlandyrmagyň iki ýoly bar diýip pikir edýärin. Ilki bilen, ýaraglara käbir derejeleri goşmak gowy bolardy diýip pikir edýärin: ýaragy birinji derejä taşlasaň.

Has köne oýunlary ýa-da ATOM RPG ýa-da bu oýny almak üçin aňladýan Rpgs stilini halaýanlary tüýs ýürekden höweslendirýärin, aslynda oýundaky jikme-jiklikleriň, atmosferanyň, gepleşikleriň we ş.m. meniň üçin bu 10/10 100% Iň kyn kynçylykda oýnaýaryn we bu oýnuň näderejede kyndygyny ýeterlik derejede stres edip bilemok, ýöne gyzykly sowut, esassyz däl, dogry ýaraglar we ýaraglar bilen (ähli gurluşyklar durmuşa geçirip bolýar) haýsydyr bir anomaliýadan we tabşyryklardan aman galyň. Her sente mynasyp we geljekdäki täzelenmeler üçin diýseň tolgunýaryn. Bu, elbetde, gizlin hazyna bolan oýun.

SURATLAR

Codename Nemesis Mugt göçürip almak

Codename Nemesis Mugt göçürip almak

Codename Nemesis Mugt göçürip almak

Codename Nemesis Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64bit
 • Prosessor: Intel Core i5-4400 (3.1 GHz) / AMD FX-6300 (3,5 GGs)
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 750TI / AMD Radeon R9 270
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 500 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Uçarda
 • Oýun nädip gurulmalyCodename Nemesis

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCodename Nemesis gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz