CODE VEIN-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

BIRINJI TERJIME
“AI” partnýory ýa-da dosty bilen bilelikde köp oýnaýan dostuňyz bilen birleşiň we bu hekaýada baglanyşyk zyndany başdan geçirýän weýrançylyk dünýäsine çykyň. Çemeleşmäňizi utgaşdyrmak we garaşylmadyk hüjümlerden ýa-da güýçli duşmanlara garşy göreşmek üçin birleşdirilen güýjüňizi ulanyň.

BEREIK KESELLER BEREIK SÖWDALAR
Täze esbap alyň, häsiýetiňizi düzüň we ostitirilenlere garşy çykmak üçin has güýçli boluň. Täze oýunçylardan başlap, tejribeli oýun weteranlaryna çenli, KOD VEIN-däki kynçylyklar sizi has köp zatlara gaýdyp getirer.

YLALAŞY .YZY KÖMEK
Süngü, palta, naýza we başgalar ýaly dürli ýaraglardan saýlaň. Güýçüňizi artdyryp, duşmanlary gowşadyp biljek we täze ýarag ukyplaryny ulanmaga ýa-da güýçli hüjümlere ýol açyp biljek dürli “Sowgatlara” girip, güýçli Gan koduny güýçlendirmek bilen häsiýetiňiziň ukyplaryny ýokarlandyryň. Garşydaşlaryňyzy “Gan perdesi”, güýçli gan akdyryjy gurallar bilen tamamlaň, hersiniň özboluşly wizual we hüjüm stili bilen köp sanly täze söweş strategiýasyny açyň.

Belli bir ölümiň öňünde direlýäris.

Toparyňyzy jemläň we geçmişiňizi açmak we KOD VEIN-de ýaşaýan düýşüňizden gaçmak üçin dowzahyň ujuna syýahat ediň. Ölüm hemişelik ýaly duýulmagy mümkin, ýöne ýüklemegiň hökman däl. Islendik wagt häsiýet synpyňyzy üýtgediň, garyşdyrmak we deňeşdirmek ukybyny açyň ýa-da hyzmatdaş bolmak üçin dürli NPC-leri saýlaň, bularyň hemmesi durmuş bilen ölümiň arasynda tapawut döredip biler.


 • Oýunyň ady: KOD VEIN
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/678960/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/code-vein/result/
 • Reanrlar: Hereket, RPG
 • Işläp düzüjiler: BANDAI NAMCO studiýalary
 • Neşirçi: BANDAI NAMCO güýmenje
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 26-njy sentýabry

KOD VEIN-KODEKS

SIZE: 30,7 GB

BELLIK:

Oýun wersiýasy v1.01.86038

Başlangyç oýun başlamagy birnäçe köne kompýuter sazlamalarynda biraz wagt alyp biler - sabyrly boluň.

KOD VEIN-CODEX.crack diňe

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

CODE VEIN-CODEX Mugt göçürip almak

CODE VEIN-CODEX Mugt göçürip almak

CODE VEIN-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 SP1 ýa-da Windows 10 (64-bit)
 • Prosessor: Intel Core i5-2300
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 760 ýa-da Radeon HD 7850
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 35 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses kartasy ýa-da bort çipsi

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 SP1 ýa-da Windows 10 (64-bit)
 • Prosessor: Intel Core i5-7400 ýa-da AMD Ryzen 3 2200G
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 960 ýa-da Radeon R9 380X
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 35 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses kartasy ýa-da bort çipsi

Oýun nädip gurulmalyCODE VEIN-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunCODE VEIN-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz