Cobra Kai 2: Dojos Rising

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Kobra Kai 2: Dojos mugt göçürip alýar Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Işe al ... Otly ... Göreş! Valleyhli jülge garaşýar! Bürgüt Fang, Kobra Kia, Miýagi-do - Dojo haýsy? Oýundaky saýlawyňyz, syýahatyňyzyň başlangyjydyr. Soňra dojoňyza goşulmak, söweş stiliňizi özleşdirmek we iň güýçli topar toplamaly söweş Bütin jülge karate ýaryşynyň baş çempiony hökmünde dojo-nyň KANUNY berkitmäge barýan ýoluňyz! Bu oýun birinjisinden ýeňil ýyllar has gowy - belki birneme gymmat ýöne meniň pikirimçe muňa mynasyp we oýun köp. Moreene-de köp gahryman. Bu has gowudyr. Hekaýa gülkünç we hakykatdanam gyzykly Olarda bu re inimde köp üýtgeşik pikirler bar Gameplay ajaýyp Dojo işe almak ulgamy düýbünden ajaýyp.

Jank kämahal gaharlandyryjy bolup biler, birdenkä gaty gowy edip bilersiňiz häsiýet ortaça ýapyşdy, kartanyň aşagyna düşüp bilersiňiz, AI baryp bilmeýän otaglaryňyza ýapyşar we sizi täzeden düzmäge mejbur eder we başgalar. Köp kemçilikler, bu meniň gözümde doly önüm däl Dojo bulaşdyrmak gyzykly, ýöne gaty çuňlugy ýok PvP bilen bulaşdyrmadym, sebäbi henizem ähli dojoslary gutarýaryn, ýöne islärdim teklip ediň gaty janköýerlik etmeseňiz we gözüňiz ýetmezçilik edýän bulaşyk oýna garşy çykmasaňyz, ortaça ses derejesinden pes we oýunda mynasyp satuwa garaşýarsyňyz. doly däl.

 • Reanr
  • Hereket

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 8-nji noýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10 (diňe 64 BIT) ýa-da ondan ýokary


 • Prosessor:

  AMD Ryzen 5 3600 - 3.6GHZ / Intel i5-9400f - 2.9GHZ


 • Ram:

  6 GB


 • Grafika:

  AMD RX 5500XT - 8GB / Nvidia GeForce GTX 1660 - 6GB


 • Saklama:

  48 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyCobra Kai 2: Dojos Rising

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCobra Kai 2: Dojos Rising gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  1FICHIER.COM
  OWükiziz