Clouzy! (v1.2.0)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Tinymoon

Neşirçi: Erkinlik oýunlary

Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 24-nji fewraly

Reanr: Başdan geçirmeler, simulýasiýa, dolandyryş, açyk dünýä

Bulutlara bagyşlanan dünýädäki ilkinji gündelik ideg “Clouzy!” -E hoş geldiňiz! Dünýäde aladasyz asmanda ajaýyp ýüzýän bulutlara öwrenişen bolmagyňyzy bilýäris, ýöne bu jadyly dünýäde zatlar birneme üýtgeşik we bu kiçijik bulutlara köp söýgi, alada we üns gerek!

Özlerine dogry nahar bişirmek, oýnamak isleglerini kesgitlemek we elbetde tupanlaryň gorizontda döremeýändigine göz ýetirmek üçin kiçijik bulutlaryň tagamlaryny we isleglerini öwrenmeli bolarsyňyz; käbiri biri-biri bilen gowy oýnamaýar…

Elbetde, özüňizi birneme gysganýan bolsaňyz, elmydama dünýäni çalt gezmek üçin çykyp bilersiňiz.

Aslynda, muňa garamazdan gitmeli! Käbir bulutlaryň aýratyn tagamlary bar we olary taýýarlamak üçin zerur maddalary diňe ýabany tebigatda tapyp bolýar. Aloneeke-täk işe baş goşmakdan gorkmaň, “Clouzy” dünýäsinde başdan geçireniňizde ýoldaş bolmak üçin amatly dostuňyz bolar!

Esasy aýratynlyklar:

 • Gözleg, tapmak we hasyl almak üçin giň açyk dünýä! Şol ýerdäki iň oňat märekäniň dawasy bolmak isleseňiz, ol ýere çykyp, ingredientleri ýygnamaly bolarsyňyz!
 • Dürli biomlar, hersiniň öz atmosferasy we wezipeleri bar!
 • Gizlin garaşylmadyk zatlary tapmak we açyş etmek üçin her nokady barlaň!
 • Her gün “Bulutly”! gündiz seretmek, kiçijik buglara serediň! Olaryň isleglerini we nämäni ýylgyrýandygyny öwreniň!
 • Bulutlara diňe suw we gün şöhlesi gerek däl. Olara gülläp ösmek üçin iýmit gerek, diňe bir ýangyç däl. Kiçijik bir paýhasyň dogry buluda öwrülmegi üçin zerur bolan ähli miweleri we beýleki maddalary tapmaly bolarsyňyz!
 • Geljekdäki sirklere seredeniňde birneme tolgunmak adaty zat, ýöne alada etme. Kiçijik ýoldaşyňyz, uçýan kanin, felin ýa-da ailurid haýwan bolsun, bulut pyşyrdysy ýaly işiňizde size kömek eder!

SURATLAR

Clouzy! (v1.2.0) Mugt göçürip almak

Clouzy! (v1.2.0) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows Vista ýa-da has ýokary
 • Prosessor: 2 GGs
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 2 GB wideo ýady
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 1 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows Vista ýa-da has ýokary
 • Prosessor: 2 GGs
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 2 GB wideo ýady
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 1 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyClouzy! (v1.2.0)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunClouzy! (v1.2.0) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz