Close Combat Modern Tactics v2021.4.20.1 INTERNAL-FCKDRM

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Closeakyn söweş”, taryhy takyklyga we hakyky esgeriň psihologiki profiline gönükdirilen hakyky wagtlaýyn söweş söweş seriýasy. Toparlaryňyzy dolandyrmak möhümdir, sebäbi toparlaryňyzdaky her bir adam möhümdir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Deňiz Korpusynyň okuw simulýatoryndan taýýarlandy (Closeakyn söweş: Deňizler), Closeakyn söweş - Döwrebap taktika ilkibaşda 2007-nji ýylda çykyp, 2021-nji ýylda täzeden bugda çykaryldy.

Her tarapa 5-e çenli oýunçy bilen söweşe gatnaşyň we 1km inedördül metrden 4km x 1km karta çenli ölçegdäki ajaýyp el kartalarynda Modern Era ýaraglaryny we enjamlaryny ulanyp, güýçli söweşlere gatnaşyň.

Amerikadan başlap, Yrak köçelerine we öňki Sowet respublikalaryna çenli stil boýunça gipotetiki söweş meýdançalarynda söweşiň. Duşmanyň taktiki ukyplaryňyzy synap görjek çuňňur, täsirli çärelere duşmanyň atyp biljek ähli zady bilen iş salyşyň!

Howa we artilleriýa goldawy jaň edilýär, ýöne ahyrky maksady diňe “Closeakyn söweş” arkaly üpjün edip bolýar. Häzirki zaman garşydaş güýçler bilen öz söweşleriňizi gurmagy aňsatlaşdyrýan ssenariýa redaktory hem bar.

Aýratynlyklary

 • USMC okuw simulýasiýasy hökmünde ulanylýan “Close Combat Marines” -e esaslanýar
 • 1km inedördül metrden 1x4 kilometre çenli el bilen çyzylan ajaýyp kartalar Hakyky dünýä we gipotetiki gapma-garşylyklara esaslanýan 25 sany häzirki zaman ssenariýasy bilen gelýär
 • Söweş wagtynda hakyky esger psihologiki profilleri
 • 5 v 5 çenli köp oýunçy
 • Takyk we hakyky döwrebap enjamlary modellemek
 • Specializedöriteleşdirilen ulaglary dakmak we aýyrmak
 • Häzirki zaman taktiki söweşini we kynçylyklaryny takyk suratlandyrmak
 • Howa goldawyny ýapyň we göni we gytaklaýyn ot
 • Binalarda, bunkerlerde we garymlarda erkekleriňizi goramak ukyby
 • Specializedöriteleşdirilen toparlary, ýaraglary, esger görnüşlerini öz içine alýar
 • Uçar we artilleriýa
 • Aňsat üýtgedilip bilner

 • Oýunyň ady: Comakyn söweş: Döwrebap taktika
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1367330/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/close-combat-modern-tactics/result/
 • Reanr: Strategiýa
 • Öndüriji: Strategiýa 3 taktika
 • Neşirçi: Slitherine Ltd.
 • Ulanyjy reýtingi:🡹5 🡻10 Esasan negatiw
 • Çykan senesi: 15 aprel, 2021

Döwrebap taktikany ýapyň v2021.4.20.1 INTERNAL-FCKDRM

SIZE: 890 MB


SURATLAR

Close Combat Modern Tactics v2021.4.20.1 INTERNAL-FCKDRM Mugt göçürip almak

Close Combat Modern Tactics v2021.4.20.1 INTERNAL-FCKDRM Mugt göçürip almak

Close Combat Modern Tactics v2021.4.20.1 INTERNAL-FCKDRM Mugt göçürip almak

Close Combat Modern Tactics v2021.4.20.1 INTERNAL-FCKDRM Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 8 -10 (Window re modeiminde işleýär)
 • Prosessor: 300 MHz prosessor ýa-da has çalt
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: 1024 x 768 ýa-da has gowusy wideo karta
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 1500 MB boş ýer

Maslahat berilýär:Bug barada maglumat ýok.


Diller:Iňlis


Oýun nädip gurulmalyClose Combat Modern Tactics v2021.4.20.1 INTERNAL-FCKDRM

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunClose Combat Modern Tactics v2021.4.20.1 INTERNAL-FCKDRM gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz