Clash Royale APK For Android (v3.2872.3)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Android mugt göçürip almak üçin “Clash Royale APK”, “Android” üçin “Clash Royale” mobil oýny, “Android” üçin “Clash Royale” APK + MOD.

Arena giriň! Söweş otagyňyzy guruň we hakyky real söweşlerde duşmandan üstün çykyň. “CLASH OF CLANS” döredijilerinden halaýan “Clash” gahrymanlaryňyzyň we başgalaryň baş keşbi janlandyrýan hakyky wagtda köp oýunçy söweş oýny gelýär. Dünýäniň dürli künjeginden gelen oýunçylara garşy söweşe başlaň! “Clash Royale” 2016-njy ýylyň başynda “Supercell” -den satuwa çykaryldy. “Clash Royale”, “Clash Universe” -de düzülen täze, real wagt, kelläme söweş oýny. Hakyky wagt strategiýasyny, MOBA we kartoçkalary we beýleki elementleri goşmak bilen oýunda üstünlik, göni real wagt duel 1v1 oýny bilen diň goragy dünýäde meşhur bolýar, batyrgaý bäsdeşler, tolgundyryjy Clash Royale arenasyna goşulyň! Giç smena

 • Strategiýalaryňyzy paýhasly ediň, ýeňşiňizi we şöhratyňyzy gazanmak üçin maslahatlary we usullary öwreniň.
 • Duşmanyňyzyň goragyny döwmek we skelet goşunyny gowy ulanmak üçin her oýun üçin dürli kartoçkalary saýlaň.
 • Kartlary birin-birin açyň, has köp gymmat bahaly daşlary we sandyklary ýygnaň we gyzykly bolmak üçin dostlaryňyza we beýleki oýunçylara garşy bäsleşiň!

Howpsuzlyk, döredijileriň maglumatlaryňyzy nädip ýygnaýandyklaryna we paýlaşmagyna düşünmekden başlaýar. Maglumatlaryň gizlinligi we howpsuzlyk amallary ulanyşyňyza, sebitiňize we ýaşyňyza görä üýtgäp biler. Öndüriji bu maglumatlary berdi we wagtyň geçmegi bilen täzeläp biler.

 • Reanr
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2016-njy ýylyň 2-nji marty
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Clash Royale APK For Android (v3.2872.3) Mugt göçürip almak

  Oýun nädip gurulmalyClash Royale APK For Android (v3.2872.3)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunClash Royale APK For Android (v3.2872.3) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  GAMES-DATABASE.COM
  OWükiziz