Citystate II (v1.4.1b)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Citystate II Mugt göçürip alyň, täze milletiň şäherlerini guruň we ideal jemgyýet hakda göz öňüne getiriň. Citystate II, makro dolandyryşa gönükdirilen syýasy özleşdirme we real ykdysadyýeti öz içine alýan häzirki zaman şäher gurluşykçysy.

Citystate II, SimCity 4 ýaly şäher gurluşykçylaryny hakyky şäher simulýasiýa ulgamlaryny hödürlemek bilen özüne çekiji we talap eden zatlaryň gözbaşyna gaýdyp gelýär raýat we ykdysady meselelerde jemlenipdi. Oýun azatlygyna aýratyn üns berildi, bu hiç hili çäklendirmesi we maksady bolmadyk köne mekdep sandbox oýny. Syýasat bilen ýa-da bolmasa oýnap bilersiňiz. Bu oýun ykdysady sözleri, bir topar statistikany öz içine alýar we syýasy ideologiýalary esassyz we subýektiw şekillendirýär. Citystate II kämillik ýaşyna ýeten tomaşaçylar üçin niýetlenendir. Işsizlik, girdeji paýlanyşy we sosial basgançak. Pul çap etmek, inflýasiýa derejesi we korrupsiýa. Immigrasiýa syýasaty, ilatyň ösüş tizligini takyk gözegçilikde saklamak. Syýasy spektriň ähli taraplaryny saýlamak üçin jemi 204 aýratyn wariant hödürleýän 51 syýasat. Işsizlik, girdeji paýlanyşy we sosial basgançak. Pul çap etmek, inflýasiýa derejesi we korrupsiýa. AÇYLANOK

Immigrasiýa syýasaty ,. takyk gözegçilik ilatyň ösüş tizligi. Cityörite karta dizaýnyndan başlap, gezelenç etmek üçin ýönekeý we gaty içgin UI-e çenli, CityState zatlary owadan, gysga we arassa saklaýar. Uzyn içgysgynç sapak ýok. Bu reanryň islendik janköýeriniň alyp we oýnap biljek oýny. Oýun, şäheriňizden tapawutlylykda şäheriň syýasy tarapyna has köp üns bermek we başga bir öwrüm hödürleýär mikro dolandyryş jemgyýetiňiziň özi. Ykdysadyýeti, immigrasiýa, import we eksporta paýnamalary dolandyryň. Her bir kararyňyz, şäheriňiziň ösmegine we ösmegine täsir eder. Tötänleýin kanun saýlamalary peýda bolansoň, çözülmeli indiki möhüm karary tapmazdan ozal hakyky gyzyklanma duýgusyna eýe bolarsyňyz. Umuman, oýun gyzykly we peýdaly. “City Builder” reanry, köp ýyllaryň dowamynda dürli bahalar bilen ajaýyp neşirler bilen ýeterlik derejede ilatly. Ses Şäher meni gaty gaharlandyrman, yzky fonda oturan ýaly görünýän dürli ses ýazgylaryndan birneme az.

Binany ýerleşdireniňizde ýönekeý sesler ýa-da möhüm bir syýasy karar bereniňizde şatlyk ýa-da umytsyzlyk. “CityState” -iň inçe toplumy bar Oýun sesleri hiç zat bolmasa-da gowy işleýär ajaýyp. CityState oýnuna ýükläň we size iki wariant bar. Biri, täze oýun başla, iki, bir oýun ýükle. Indi özüň hakda pikir edýärsiň.

 • Reanr
  • Simulýasiýa
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 23-nji sentýabry
 • Öndüriji
  • Andy Sztark

 • Neşirçi
  • Andy Sztark

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Citystate II (v1.4.1b) Mugt göçürip almak

  Citystate II (v1.4.1b) Mugt göçürip almak

  Citystate II (v1.4.1b) Mugt göçürip almak

  Citystate II (v1.4.1b) Mugt göçürip almak

  Citystate II (v1.4.1b) Mugt göçürip almak

  Citystate II (v1.4.1b) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7/8/10


 • Prosessor:

  Dört ýadro 3.4 GGs


 • Ram:

  6 GB


 • Saklama:

  5 GB


 • Grafika:

  GTX 1060 ýa-da şoňa deň


 • Oýun nädip gurulmalyCitystate II (v1.4.1b)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCitystate II (v1.4.1b) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz