Cities XL Platinum

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Şäherler XL Platinum mugt göçürip almak, daş-töweregindäki dürli şekilli we ululykdaky şäherleri dizaýn etmäge, gurmaga we baglanyşdyrmaga mümkinçilik berýär Şäherler XL planetasy.

Öňkülerden has täsirli şäher guruň! Şäherler XL Platinasy dürli görnüşli hödürleýär 1000 bina we gurluşyk (50 sany täze gurluşy goşmak bilen), dürli ýerleri we ajaýyp derejäni hödürläp, 60-dan gowrak äpet kartada erkin ýerleşdirip bilersiňiz.

XL şäherleri oýunçylara aýlyk abuna tölegini talap edýän planeta diýlip atlandyrylýan dowamly onlaýn wirtual jemgyýetde oýnamaga mümkinçilik berdi. Planetanyň agzasy hökmünde oýunçylar beýleki abonentleriň ýaşaýan wirtual dünýäsinde öz şäherlerini gurmagy başardylar, beýleki oýunçylar bilen elektrik ýaly söwda çeşmeleri, bilelikde gurluşlar döretmek üçin bilelikde işlediler. Eiffel diňi, awatar we beýleki çäreleri geçirmek üçin beýleki şäherlere baryp görüň. 2010-njy ýylyň 27-nji ýanwarynda Monte Kristo abunalyk derejesiniň pesligi sebäpli köp oýunçy onlaýn hyzmatyny ýapjakdyklaryny mälim etdiler we 2010-njy ýylyň 8-nji martynda şeýle etdiler. Şol gün oýunçylara awtobuslary diňe bir oýunçy re modeiminde ulanmaga mümkinçilik berýän patch çykaryldy. köp oýunçy re modeiminde elýeterli boldy. Şäherler Skylines Deluxe neşiri

Wirtual häkim wezipesini ýerine ýetiriň we energiýa ýetmezçiligi ýaly häzirki zaman şäher meýilleşdirijileriniň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerine çözgüt tapyň jemgyýetçilik transporty. Raýatlaryňyzyň barha artýan zerurlyklaryna jogap beriň we ýaşaýyş, dynç alyş we iş ýaly dürli hyzmatlaryň arasynda iň oňat deňagramlylygy tapyň. Şäherleriňizi ýöriteleşdiriň we şäherleriň has çylşyrymly ulgamy bilen uly göwrümli maliýe üstünliklerini üpjün etmek üçin goňşy şäherler bilen söwda toruny guruň!

 • 1000-den gowrak dürli bina
 • 60 sany ullakan karta
 • Raýatlaryň isleglerine jogap beriň: iş, ýaşaýyş jaýy, dynç alyş we ş.m.
 • Uly ykdysadyýeti dolandyryň
 • Reanr
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 6-njy fewraly
 • Öndüriji
  • Öý interaktiwine üns beriň

 • Neşirçi
  • Öý interaktiwine üns beriň

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Cities XL Platinum Mugt göçürip almak

  Cities XL Platinum Mugt göçürip almak

  Cities XL Platinum Mugt göçürip almak

  Cities XL Platinum Mugt göçürip almak

  Cities XL Platinum Mugt göçürip almak

  Cities XL Platinum Mugt göçürip almak

  Cities XL Platinum Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  WINDOWS XP SP3 / VISTA SP1 / 7/8


 • Prosessor:

  Intel goşa ýadro


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  9 GB


 • Oýun nädip gurulmalyCities XL Platinum

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCities XL Platinum gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz