Chronos Before the Ashes v262310-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Hronos: Külüň öňüsyrasynda bir gahrymanyň watanyny uly ýamanlykdan halas etmek ugrundaky gözlegini beýan edýän atmosfera RPG. Täsin labyrintiň çuňlugyny öwreneniňizde has akylly, güýçli we has güýçli boluň. Beöne seresap boluň, labyrint agyr zarba urýar - her gezek gahrymanyňyz ölende ömrüniň bir ýylyny ýitirýär!

Başdan geçirmeler RPG - Başdangeçirme oýun elementleriniň we RPG mehanikasynyň täzelenmesi.

Çuňňur söweş - Oýunçynyň gözleginde dürli ýaraglar, başarnyklar we güýçler bar.

Täsin garry mehanik - Her gezek oýunçy ölende bir ýaşa ýetýär. Oýunçy, häsiýetini ösdürenlerinde garrylyk ýaşyna uýgunlaşmalydyr; oýny ýaş, çalt we çalt başlamak, akylly we jadygöýlige has ýakynlaşmak.


 • Oýunyň ady: Hronos: Külüň öňünde
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/967390/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/game/pc/chronos
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler
 • Öndüriji: Gunarag oýunlary, THQ Nordic
 • Neşirçi: THQ Nordic
 • Ulanyjy reýtingi:🡹288 🡻157 Garyşyk
 • Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 1-nji dekabry

Külüň öňündäki ýyl ýazgylary v262310-PLAZA

SIZE: 7.18 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak we häzirki wersiýasyna täzelenýär. Täze zatlar barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky baglanyşyga serediň.
https://store.steampowered.com/news/?appids=967390

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Chronos Before the Ashes v262310-PLAZA Mugt göçürip almak

Chronos Before the Ashes v262310-PLAZA Mugt göçürip almak

Chronos Before the Ashes v262310-PLAZA Mugt göçürip almak

Chronos Before the Ashes v262310-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7/8/10 64 bit
 • Prosessor: AMD FX-8320 (3,5 GGs) / Intel i5-4690K (3,5 GGs) ýa-da has gowusy
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 2 GB VRAM bilen GeForce GTX 660 / Radeon R7 370
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 8 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7/8/10 64 bit
 • Prosessor: AMD FX-8320 (3,5 GGs) / Intel i5-4690K (3,5 GGs) ýa-da has gowusy
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: 4 GB VRAM bilen AMD Radeon RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 970
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 8 GB boş ýer

Diller:Iňlis*Fransuz*Nemes*Ispan - Ispaniýa*Koreý*Polýak, Portugaliýa - Braziliýa, Rus, Plönekeýleşdirilen Hytaý, Japaneseapon
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyChronos Before the Ashes v262310-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunChronos Before the Ashes v262310-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz