CHIBI-QUE

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: GAR PANDA

Neşir ediji: GAR PANDA

Çykan senesi: Dekabr / 26/2018

Reanr: Ulular, Anime, Kämillik, udalaňaçlyk, Görkeziş romany

* Bu oýun gaty ýokary oýun. *

* Adaty RPG-ler ýaly nyşanlary ýokarlandyrýan elementler ýok. *

VER[100]

[Story]

Jiçanyň ýolbaşçylygynda gylyç ussatlygy bilen meşgullandy,

Uiui ahyrsoňy ýasaýar we Jicchan ösüşinden hoşal.

Şeýle-de bolsa, birden bir janawer gelende, Jiçan uiui öz jany üçin goraýar.

Oňa jyn hojaýynyň direlendigini aýdyň görkezýär. Jiçandan ar almak üçin,

jyn hojaýyny ýeňmek üçin başdan geçirmäge başlaýar.

[Game Rules]

“GO” düwmesini basmak öwrümleri dowam etdirýär we 100-nji gezeginde jynlaryň tagtyna ýetersiňiz.

Dürli wakalar tötänleýin amala aşyrylar.

Bal gazanyň we mümkin boldugyça köp adamy ýitirmezlige synanyşyň.

[Battles and Events]

Wayolda duşmanlar peýda bolýar. Söweşleriň netijesi siziň bagtyňyza bagly.

Eger ýeňilse, durmuşyny ýitirýär we garşydaş oňa H zat edýär.

Söweşlerden başga-da duzaklar, hazyna sandyklary ýaly dürli wakalar bar,

şäher ilaty bilen söhbetdeşlik we ş.m. Bir zat almak size bal berýär.

[Piston Time] Specialörite tertip

Bu re modeime HST / Scokary bal wagty diýýäris, sebäbi köp mukdarda bal almaga mümkinçilik bar.

[H Scenes]

9 esasy sahna + üýtgeşiklik (bir zady öz içine alýar)

1 animasiýa sahnasy (porşen wagty)

Poz sungaty: ýalaňaç, garny, bukkake üýtgeşiklikleri we ýönekeý animasiýalary bar

[Estimated Playtime]

Bir gezek oýnamak 10 ~ minut töweregi wagt alýar.

Esasanam hakyky gutarmak meselesinde bagtyňyza baglylykda üýtgeýär.

[Difficutly Level Options Implemented]

Bagtsyz oýunçylar üçin 5x kynçylyk derejesini saýladyk.

SURATLAR

CHIBI-QUE Mugt göçürip almak

CHIBI-QUE Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • CPU: I5, I7 ýa-da has uly
  • Oryat: 8GB +
  • HDD: 700MB ýa-da has köp galan ýer


Oýun nädip gurulmalyCHIBI-QUE

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunCHIBI-QUE gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz