Cats in Time (v17.01.2022)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Pine studiýasy

Neşir ediji: Pine studiýasy

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 26-njy awgusty

Reanr: Enigma, tötänleýin, gizlin obýekt, başdan geçirmeler, nokat we bas

Salam gözlegçiler!

Meniň adym professor Tim Edger, men wagt maşynyny oýlap tapyjy we pişigi halaýan! Gynansagam, meniň bir problemam bar, belki, maňa kömek edip bilersiňiz.

Görýäňmi, söýgüli pişiklerim ýitdi. Laboratoriýada oýnap ýörkäler, wagt maşynymy we activated işjeňleşdirdilerZAP ⚡, indi kosmosda we wagtda ýitýärler! Gadymy Müsürden, 20-nji asyryň ahyrynda Nýu-Yorkorkuň köçelerine, hatda häzirki döwrüň daşyndan - geljek Tokioda syýahat etmeli.

Maksadyňyz ähli pişikleri tapmak! Seresap boluň; bu pişikler hakykatdanam gizlenmäge ökde.

GÖRNÜŞLI 3D DÖWRÜ

Sevenedi dürli ýaşda kesgitlenen 30 aýratyn ýere gaçyň.

TAKTILE PUZZLES

Thehli duzaga düşen pişikleri halas etmek üçin ajaýyp bulgurlary we tapmalary çözüň.

Pişikler

Iň üýtgeşik ýerlerde gizlenýän 300 töweregi pişigi halas ediň.

ULTIMATE WERSI .ASY

Bug wersiýasy hem oýnuň iň soňky wersiýasy bolup, täze derejeleri, has jikme-jik 3D grafikany, täze dolandyryşlary, giň ekran goldawyny, goşmaça mazmuny we birnäçe garaşylmadyk zatlary öz içine alýar!

GÖRNÜŞ SESI

Gözleg wagtynda döwrüň rahatlandyryjy seslerini diňläň.

Wagtyňyzy alyň (heh) we syýahatdan lezzet alyň!

Professor Tim E.

SURATLAR

Cats in Time (v17.01.2022) Mugt göçürip almak

Cats in Time (v17.01.2022) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7
  • Prosessor: 2 Ghz
  • Oryat: 1 GB RAM
  • Grafika: 2GB, Shader Model 2.0
  • Saklama: 2 GB boş ýer
  • Ses kartasy: hawa


Oýun nädip gurulmalyCats in Time (v17.01.2022)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunCats in Time (v17.01.2022) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CC
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz