Catizens

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Katizensler PC oýunlaryny mugt göçürip al öňünden guruldy göni baglanyşyk Dmg bilen Updateshli täzelenmeler we DLC köp oýunçy

Katizensdäki esasy işiňiz şäheriňizi gurmakdyr şahsyýet ýaşaýjylarynyň häsiýetleri. Hakyky durmuşda bolşy ýaly, pişikler hem şahsy ünsi we aýratyn bejergini talap edýärler. Dürli şahsyýet häsiýetleriniň we keýpiniň birleşmegi olara täsir edýär ussatlygy we boýun bolmak. Pişikler biri-biri bilen gatnaşyk gurýarlar we wagtal-wagtal şahsy haýyşlary berýärler, şonuň üçin her pişigiň özlerinde galmak üçin nämäni begendirýändigini öwrenmeli bolarsyňyz gowy tarapy. Üýtgeşik pişikleri dörediň we ajaýyp jaýy dizaýn ediň. Ialüzüň we bedeniň görnüşlerinden saýlaň aýratynlyklary, aýratyn görnüşi we gylyk-häsiýetli pişikleri döretmek üçin şahsyýet aýratynlyklary. Settaşaýyş ýerleriňizi bölekler bilen bezäp, olar üçin ýer düzüň mebelösümlikler we beýleki zatlar.

Şäher näçe gowy enjamlaşdyrylan bolsa, pişikleriňiz şonça-da bagtly bolar. Şonuň üçin al döredijilikli!! Pişikler dürli hünärleri öwrenip bilerler - ekerançylykdan, demirçilere ýa-da ýerli ýabany tebigatdan goragy teklip edip. Dürli gurluşyk görnüşleri aýratynlyklara baglylykda açylýar we hünärler elýeterli. Uly bolanda tutuş şäherçäni mikro-dolandyrmagyň zerurlygy ýok. Wagtyňyzy we ünsüňizi birnäçe görnükli pişige sarp ediň we olara öwrüliň şäher ýolbaşçylary. Settlementerleşýän ýeriňizi ösdüriň, maksatlaryňyzy ýerine ýetiriň we täze hödürleýän dürli gurşawly sebitlere giňeliň başdan geçirmeler. Iň oňat balyk tutulýan ýerleri, gizlin hazynalary we aladalary tapmak üçin daş-töweregiňizi üns bilen gözden geçiriň nyşanlary gözleg hödürläp biler.

 • Reanr
  • Simulýasiýa
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 17-nji awgusty
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Catizens Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10, 64 bitli gurnama


 • Prosessor:

  Intel Core i7 ýa-da AMD ekwiwalenti


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  Nvidia GeForce GTX 1060 ýa-da AMD ekwiwalenti


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Saklama:

  3 GB elýeterli ýer


 • Oýun nädip gurulmalyCatizens

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCatizens gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz