Cathy’s Crafts Platinum Edition

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: N / A.

Neşir ediji: N / A.

Çykan senesi: N / A.

Reanr: Dolandyryş

Keti öz arzuwlarynyň ýerine başgalaryň arzuwlaryny kowýar. Maşgala enjamlary dükanynda galmalymy ýa-da Nýu-Yorkorkdaky söýgülisine goşulyp, sungat satyn alyjy bolmalymy? Mingden azajyk ylham alyp, gaty biderek we ynamly pişik, Keýti höwesini açýar ... GÖRNÜŞ! Janköýerler meşhur Ming gurjaklaryny satyn almak we Ming-i hakyky görmek üçin Katiniň dükanyna baryp başlaýarlar.

Esasy aýratynlyklar:

  • Meşhur “Delicious” oýunlaryndan Emili we Paýjyň “Kameo” çykyşlary!
  • 6 ýerde 60 dereje
  • Ondan gowrak üstünlik gazanmak
  • Üç kynçylyk derejesini saýlamak
  • Profiliňiz üçin bäş dürli awatardan saýlaň

SURATLAR

Cathy’s Crafts Platinum Edition Mugt göçürip almak

Cathy’s Crafts Platinum Edition Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • CPU: 1.0 GGs
  • RAM: 1024 MB
  • DirectX: 6.0
  • Gaty disk: 196 MB


Oýun nädip gurulmalyCathy’s Crafts Platinum Edition

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunCathy’s Crafts Platinum Edition gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz