Cassiodora (v0.5.2364)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Kassiodora mugt göçürip almak (v0.5.2364) Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Şazada Kassiodora erbet jadygöý Kenzar tarapyndan alnyp gaçyldy. Saýlanan rysarlary halas etmek üçin Agni, Colden we Luken, jadygöýleriň, arwahlaryň we jynlaryň uly goşuny bilen ýüzbe-ýüz bolmaly. Patyşalyk Astoriýa. Bu görkezijini ýerine ýetirmek üçin druid Faramix Agni, Colden we Luken jadyly ganatlaryny we olara kömek etmek üçin elementar güýçleri berýär. gözlemek Dostlaryňyz ýa-da ýekelikde oýnaň we bu reňkli surata düşüriň. Täze zatlar gazanyň, häsiýetiňizi düzüň, kynçylyk özüň we ullakan başlyklar bilen ýüzbe-ýüz bol. Bir ekranda ýekelikde ýa-da 2-ä çenli dostuňyz bilen oýnaň we hersi öz aýratynlygy, kynçylyklary, aýratyn sylaglary we täsin zatlary bilen 35 sany elde işlenen derejäniň üsti bilen 7 sebiti öwreniň.

Dürli kynçylyklaryň arasynda saýlaň aralygynda “Easy to Hard” ýa-da öz tejribäňizi kesgitläň. Öleniňde ýeňilmezek ýa-da janlanmak isleýärsiňmi? Bu liderden iň köne we iň kiçi rysarlar 3 sany dürli gahrymandan lezzet alýarlar, hersiniň öz şahsyýeti, başarnyklary, hereketleri we üýtgeşik açylmaýan zatlary bar. Duşmanlar we daşky gurşaw bulgurlar derwezeler ýa-da kökler ýaly diňe käbir başlangyç endiklere reaksiýa berer. 3 elementar güýjüň arasynda geçiň ýa-da dostlaryňyzy size tapmaga mejbur edýän epiki, ullakan başlyklara ýüz tutmagyňyzy haýyş ediň üýtgeşik ýeňmegiň ýollary. Gözlegiňizi dowam etdirmek üçin gaçyň we bu başlyklary öldüriň.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 15-nji dekabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10 64 bit


 • Prosessor:

  Intel Quad Core i5-7400 ýa-da AMD Ryzen R5 1400


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  Nvidia GeForce GTX 970 ýa-da AMD RX480


 • DirectX:

  12-nji wersiýa


 • Saklama:

  8 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyCassiodora (v0.5.2364)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCassiodora (v0.5.2364) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz