Cardnarok: Raid with Gods

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Açgöz möjek studiýasy

Neşirçi: Açgöz möjek studiýasy, HeartBeat oýunlary

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 14-nji maýy

Reanr: Strategiýa, RPG

Kardnarok: Gods bilen reýd, oýunçylar rowaýata öwrülen haýwanlara garşy söweşmek üçin 3 sany mifologiki taňry / taňry toparyny toplaýan, oýlanyşyksyz gödek oýnaýan gödek oýun.

Gözlegiňize has köp hudaý goşsaňyz, weýrançylykly taraklaryň epiki güýjüni döretmek üçin paltaňyzy we gahrymanlaryňyzy optimizirlemegiň wagty geldi. Her ekspedisiýa tötänleýin döredilýär, şonuň üçin uýgunlaşma we strategiýa möhümdir.

Esasy aýratynlyklary

Taňrynyň güýjüni ulanyň - Şu wagta çenli aýdylan iň uly hekaýalardan hudaýlary we taňrylary işe alyň. Hermes, Zews, Afina, Anubis, Isis we başgalar bilen tanyşyň - hersiniň özboluşly işjeň we passiw ukyplary bar.

Bir däl, birbada üç gahryman ýaly oýnaň - Kart söweş oýnunda öň görmedik aýratynlyk! Bir hatary öň hatara geçireniňizde, awtomatiki usulda ýörite hereket eder. Bu hereketler, ýoldaşlaryny bejerýän, goşmaça hüjüm edýän ýa-da goşmaça kartoçka çekmek ýa-da hereket nokatlaryny yzyna almak ýaly peýdaly täsirleri berýän ukyplary öz içine alýar!

Arkaňyza serediň! - Häzirki wagtda partiýaňyza ýolbaşçylyk edýän Hudaýy çalyşanyňyzda, hüjüm edýänleriňize hüjüm etmek mümkinçiligi bar. Wyklýuçatelleriňizi üns bilen ýerine ýetiriň - ýa-da aşakda partiýa agzasy bolup bilersiňiz!

“Ylahy güýçleri” özleşdiriň - Häzirki wagtda zarýad alyp barýan hudaýa esaslanýan ýörite 'Ylahy kartoçkalar' morf we üýtgeşiklik.

Her gezek özboluşly başdan geçirmä başlaň - Oturylyşygyňyza goşulmak üçin teňňeleri, bejeriş küýzelerini we täze gahrymanlary ýygnamak üçin tötänleýin döredilen planşet kartasyny aýlaň.

Garaşylmadyk zatlara taýynlaň - Her ekspedisiýa täze ýollary, talaňçylygy we jandarlary açyp, prosessual taýdan döredilýär.

Şeýle hem diri galmak oýny - Dereje ýa-da söweşden soň saglyk awtomatiki ýagdaýda dikeldilmez. Her ekspedisiýada näçeräk basyp bilersiňiz?

Bellik: Grek we Müsür miflerinden başga-da, geljekki DLC-lerde hytaý, norse, hindi we ýapon miflerini goşmagy meýilleşdirýäris.

SURATLAR

Cardnarok: Raid with Gods Mugt göçürip almak

Cardnarok: Raid with Gods Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel i5 ýa-da ondan ýokary
 • Oryat: 8 MB RAM
 • Grafika: 1GB VRAM ýa-da ondan ýokary, OpenGL 3.0+ goldaň
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel i5 ýa-da ondan ýokary
 • Oryat: 16 MB RAM
 • Grafika: 1GB VRAM ýa-da ondan ýokary, OpenGL 3.0+ goldaň
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyCardnarok: Raid with Gods

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunCardnarok: Raid with Gods gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz