CardLife Creative Survival v1.0.62.01

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Imps we robotlar! Dinozawrlar we energiýa gylyçlary! Cardlife, dürli resanrlaryň çaknyşmagyna we her reanryň güýçli taraplaryny kabul etmegine mümkinçilik berýän döredijilik diri galmak oýny. El bilen çekilen senetçilik ulgamymyz bilen doly döredijilik erkinligini başdan geçiriň. Doly üýtgeşik ýaraglary, gurallary we nyşanlary dörediň. Çäksiz döredijilik garaşýar! Diňe jadyly Karton dünýäsini öwreniň ýa-da dostlaryňyz bilen onlaýn oýnaň we doly nätanyş adamlar bilen duşuşyň! Epiki galalara, obalara, mazlara, heýkellere we beýleki oýunçylaryň döreden beýleki fantastiki döredijiligine baryp görüň. Adanyň merkezine syýahat edeniňizde, sizden ýeňil nahar taýýarlamak isleýän howply jandarlara duşarsyňyz. Dürli duşmanlary ýeňeniňizde, häsiýetiňizi has güýçlendirmek üçin enjamlary we ýaraglary jadylamak üçin ulanyp boljak janlary taşlarlar.

Elhenç raptory ýa-da “Age 2” üstündäki droidi ýeňip geçmek üçin güýçli bolmak üçin öz ýoluňyzy işlediň. Beesiege fizika esasly gurluşyk oýny bolup, onda orta asyr gabaw motorlaryny gurup, ägirt uly galalara we asuda şäherlere zibil taşlaýarsyňyz. Windel degirmenlerini döwüp, batyr esgerleriň batalýonlaryny süpürip we gymmatly çeşmeleri daşap bilýän, döredijiligiňizi toplardan, ýaýçylardan we umytsyz duşmanlaryň ygtyýaryndaky beýleki zatlardan gorap bilýän maşyn guruň. Aljyraňňy behemot dörediň ýa-da asmana ýapyşyň we doly weýran bolan ýerlerde gyrgynçylyga sebäp boluň. Netijede, galalaryny maýyp edip, adamlaryny we mallaryny ýok etmek bilen mümkin boldugyça döredijilik ýa-da kliniki usul bilen her Patyşalygy basyp almalysyňyz!

Customörite meýdançalarda beýleki oýunçylara garşy söweşiň ýa-da dostlaryňyz bilen bilelikde rysarlaryň goşunyny, galalary ýok etmek we köp sanly obany ýok etmek üçin Multiverse gezelenç ediň! Oýun oýnamak tejribäňizi hasam sazlamak üçin beýleki oýunçynyň söweş maşynlaryny, derejelerini, derilerini we hatda modlaryny bug ussahanasyndan göçürip alyň! Gözleýän zadyňyzy tapyp bilenokmy? Özüňiz guruň! Dereje redaktorynda oýunçylaryň nirede dörändigini, maksadynyň nämedigini we görnüşine karar berýärsiňiz. Goýun we daýhan goşmak, oýnuňyza özüne çekijilik derejesini getirer, ýöne okçular ýa-da ýakasy bomba, maksady ýerine ýetirjek bolanda oýunçylaryňyza garşy çykar.

SURATLAR

CardLife Creative Survival v1.0.62.01 Mugt göçürip almak

CardLife Creative Survival v1.0.62.01 Mugt göçürip almak

CardLife Creative Survival v1.0.62.01 Mugt göçürip almak

CardLife Creative Survival v1.0.62.01 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7, 64 bit ýa-da ondan ýokary
 • Prosessor: Intel (R) Core (TM) i5 prosessor ýa-da AMD ekwiwalenti
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce 660 GTX ýa-da şoňa deň
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 6 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyCardLife Creative Survival v1.0.62.01

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCardLife Creative Survival v1.0.62.01 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz