Cardaclysm Shards of the Four v1.0.2-GOG

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Sen garaňky jadygöý, seniň üçin jady we jadygöýlik bilen gyzyklanmaly däldi. Youöne etdiň. Bu gezek hakykatdanam erbet zatlary bulaşdyrdyňyz: Apokalipsisiň dört atlysyny we olaryň adamlaryny Dünýäde goýduňyz! Gowy ýerine ýetirildi ... Şonuň üçin howlukmaň, jadyly kartoçkalaryňyzy eliňize alyň we Apokalypse hemme kişini we hemme zady ýok etmezden ozal, iň möhümi, köne jadygöý geňeşi eden işleriňizi anyklamazdan ozal iberiň ...

Kardaklizm: Dört şard RPG elementleri bilen garylan prosessual döredilen kollektiw kart oýny!

Syýahatyňyzda jandarlary we jady kartalaryny ýygnaň we kimdir biri size garşy bolsa, güýjüni açyň!

Oýun dünýäsi tükeniksiz döredilýär, öwrenmek üçin elmydama täze bir zat bar!

 • Duşuşyk 5 topar we gutardy 200 kartoçkahersiniň özboluşly ukyplary, sungaty we 3D animasiýasy bar
 • Gahrymanyňyzy täzeden enjamlaşdyryň 40 sany artefakt
 • Söweş dört mif başlykhersiniň özboluşly oýun mehanikasy bar
 • Tükeniksiz döredilen dünýäleri öwreniň dürli biomlar
 • Gözlegleriň arasynda baryp görýän Aralyk merkezdäki doly kynçylyklar we söwda kartoçkalary


Kart söweşlerinde haýwanlaryň, mistiki jandarlaryň we jadyly jadylaryň ajaýyp güýçlerini ýygnaň, birleşdiriň we çykaryň! 200-den gowrak kartoçka bar Kardaklizm: Dört şardhersiniň özboluşly ukyplary, sungaty we 3D animasiýasy bar!


Dürli biomlarda ýerleşýän meýdançalarda garşydaşlaryňyza ýüz tutuň we söweşiň: Burninganýan çöllerden, ebedi buzdan ýa-da dykyz jeňňellerden geçiň - ýöne ädimiňize tomaşa ediň: Öldüriji haýwan duşuşyklary her burçda gizlenýär!


Gözlegleriňiziň arasyndaky Aralyk Pab-a baryp görüň: Kynçylyklary ele alyň we tamamlaň, güýçli kartoçkalary söwda ediň we artykmaç jadylaryňyzy garaňky älem güýçlerine garşy indiki epiki kart söweşiňizde ulanýançaňyz şahsy döşüňizde saklaň!


 • Oýunyň ady: Kardaclysm
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1252710/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/cardaclysm/result/
 • Reanr: RPG, Strategiýa
 • Öndüriji: Eraşulular oýunlary
 • Neşirçi: Başlyk
 • Çykan senesi: 26 Fewral, 2021

Dört v1.0.2-GOG-nyň kardaclysm şardlary

SIZE: 1,20 GB


SURATLAR

Cardaclysm Shards of the Four v1.0.2-GOG Mugt göçürip almak

Cardaclysm Shards of the Four v1.0.2-GOG Mugt göçürip almak

Cardaclysm Shards of the Four v1.0.2-GOG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7, 8, 10
 • Prosessor: 1.6 GGs goşa ýadro prosessor
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTS 450 ýa-da şoňa deň
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyCardaclysm Shards of the Four v1.0.2-GOG

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunCardaclysm Shards of the Four v1.0.2-GOG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz