Card Survival Tropical Island (v1.01r)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Kartdan halas bolmak: Tropiki ada, “Card Quest” -iň döredijilerinden kartoçka esasly diri galmak tejribesi. Çöl adasynda galan bolsaňyz, durmuşyň nähili boljakdygyny başdan geçiriň, hemmesi kartoçka görnüşinde. Bu duşmançylykly gurşawda ýaşamak üçin gurallary öwreniň, senetçilik gurallaryny we zerurlyklaryňyzy dolandyryň. Pleönekeý, ýöne çuňňur ulgam: ähli täsirler kartoçkalary ulanmak ýa-da birleşdirmek arkaly amala aşyrylýar. Mazmuny: Maşynlardaky açlykdan, gülläp ösýän ada daýhanyna geçiň. Hakyky simulýasiýa: Bedeniň agramyndan başlap, ellerdäki we aýakdaky jaňlara we hatda tabulyň yzygiderliligini yzarlamak. Nyşanlaryň döredilmegi: Başlangyç häsiýeti saýlaň ýa-da fiziki we akyl aýratynlyklaryňyzy, başarnyklaryňyzy we başlangyç şertleriňizi kesgitleýän perkleri saýlap özüňizi dörediň. Plaacheslar, jeňňellikler, öri meýdanlary, mangwoýlar we hatda gowak ulgamlary ýaly 16-dan gowrak dürli gurşawly uly adany öwreniň. Adalaryň köp dürli haýwanlary bilen bile ýaşamagy öwreniň, ýyrtyjy we ýyrtyjy bolsun, hatda olary eldekileşdirmegi we köpeltmegi öwreniň. Adanyň dürli ösümlik dünýäsiniň dürli aşpezlik we dermanlyk ulanylyşyny öwreniň we ony ösdürmegiň syrlaryny açyň.

Özüňize dürli gurallary, ýaraglary, eşikleri we gap-gaçlary ýasamak üçin agaç, daş, mis, süýüm, deri we palçykdan işläň. Özüňizi haýwanlardan, ekin meýdanlaryndan we suw howdanlaryndan başga-da agaçdan we palçykdan jaý we beýleki desgalar guruň. Dürli etleri gowurmak, çilim çekmek, guratmak we duzlamak, öz çöregiňizi, ýagyňyzy, peýniriňizi, şekeriňizi, alkogolyňyzy taýýarlaň we köp dürli resept bişiriň. Aýak we el agyrylaryndan, arka agyrylaryndan, güne ýanmakdan we hatda näsazlyklardan ejir çekmek. Gorag eşiklerini ýasap, bu keselleri bejermek üçin birnäçe dermanlyk ösümlikleri ulanyň. Düwürtikler, döwükler, aşgazanlar, gan dökülmeler we haýwanlaryň dişlenmegi size zyýan bermegiň köp usullaryndan biridir. Infectionokançlygy ýok etmek we bejergini ýokarlandyrmak üçin ýaralaryňyzy ýuwuň we bejeriň. Adada tutup boljak bakteriýalardan we parazitlerden gyzzyrma, içgeçme, ýürek bulanma, kelle agyry we dökülmeler alyň. Immun ulgamyňyzy güýçlendirmek üçin özüňizi gowy iýmitlendiriň we ahlagyňyzy ýokary tutuň. Içgysgynçlygy, izolýasiýa, alada, depressiýa we ruhy ýa-da psihotik tejribeleri öz içine alýan çylşyrymly psihologiki ulgamy başdan geçiriň. Hyýaly ýa-da haýwan dostlaryny tapyň, gyzykly we döredijilik çäreleri bilen hezil ediň we gyzykly akyl ýagdaýlaryna ýetiň.

Külbäniň içine girip, agaç stoluň başyna ylgap barýarka, ýarym kokos gabygy gaty ses bilen ýykyldy. Oturmaga wagt ýok; dyza çöküp, elinde bar bolan gurallary tutdy. Ony agdardy, tutawajyny gysdy, kava köklerini stoluň üstündäki ritmde döwdi. Merkezdäki palçyk bankanyň çepe egilýändigini görüp, dişleri bilen näletledi. Ol aç-açanlyk bilen bankany ýykylmanka saklamaga çalyşdy. Suw, gymmatly suw. Isrip edip bilmedim; durmuşy bilen däl. Awçy dişlerini dişläp, kokos gabygynyň birini alyp, bankadan suw guýdy. Indi poroşok kawany içerde dargatdy. Ony garyşdyryp, elleriniň nirededigine üns bermän, gowy ölçeg üçin birneme gysdy. Soň bolsa hemme zady bir gysym gysdy. Kawa derrew diýen ýaly jadysyny işledi, damarlarynyň içinde ylgady we nerwindäki agyrylary basdy. Awçy başga bir suw guýup, tutuş prosesi gaýtalady, soň bolsa agyry agyr, ýöne dolandyrylýan agyrylara öwrülende ýeňillik bilen dem aldy.

SURATLAR

Card Survival Tropical Island (v1.01r) Mugt göçürip almak

Card Survival Tropical Island (v1.01r) Mugt göçürip almak

Card Survival Tropical Island (v1.01r) Mugt göçürip almak

Card Survival Tropical Island (v1.01r) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7, 8, 10+
 • Prosessor: SSE2 görkezme toplumy goldawy
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: DirectX11 gabat gelýän grafiki karta
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 500 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyCard Survival Tropical Island (v1.01r)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCard Survival Tropical Island (v1.01r) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz