Car Mechanic Simulator 2015 (ALL DLC)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Gyzyl nokat oýunlary

Neşir ediji: PlayWay SA

Çykan senesi: 2015-nji ýylyň 23-nji apreli

Reanr: Simulýasiýa, gurluşyk, ýaryş, dolandyryş, enigma, tötänleýin, hereket, açyk dünýä

Awtoulag mehaniki simulýatorynyň indiki wersiýasynda täze awtoulaglar, täze gurallar, täze wariantlar, has köp bölek we has gyzykly! Eliňi al!

Awtoulag abatlaýyş hyzmat imperiýasyny dörediň we giňeldiň. Awtoulag mehaniki simulýatory 2015 sizi awtoulag ussahanasynda gündelik işleriň arkasynda alar.

Müşderileriňiz üçin awtoulag mehanikiniň wezipesini ýerine ýetiriň we awtoulaglary bejeriň. Gazanan puluňyzy ussahanany giňeltmek we başarnygyňyzy ýokarlandyrmak üçin harçlaň. Könelen awtoulaglary satyn alyň, täzeläň we girdeji bilen satyň ýa-da meşhur awtoulag ýygnaýjy boluň. Işiňizi gowy dolandyrsaňyz, hökman bazarda üstünlik gazanarsyňyz.

Awtoulag abatlamak

Oýunyň manysy. Bu siziň işiňiz. Bu nagt almagyň ýoludyr. Bu siziň ýaşaýşyňyzdyr ... Bolýar, belki-de beýle möhüm däl, her niçigem bolsa bu oýundaky esasy işjeňlikdir. Müşderi içeri girýär we maşynyň döwülendigini, ýöne oňa ertir gerekdigini syrly aýdýar. Sagat şu wagt başlaýar.

Missiýa ulgamy

Işler tötänleýin döredilýär, şonuň üçin haýsy awtoulagda işlejekdigiňizi saýlamaly bolarsyňyz. Mehanik üçin ussahananyň öňünde garaşýan bir topar müşderi bar ýaly ...

Mundan başga-da, bir wagtyň özünde çäkli mukdarda iş alyp bilersiňiz we olaryň her biri wagt bilen çäklenýär. Dürli kynçylyk we çylşyrymlylyk derejeleri we elbetde dürli töleg derejeleri bilen paýhasly dolandyryş bu ýerde möhümdir.

Seminar dolandyryşy

Bir günüň dowamynda çeken zähmetiňizden soň, nagt puluňyzy sanap, soň bolsa işiňize göz aýlamagyň wagty geldi. Işimi gowulandyrmak üçin näme satyn almaly? Has köp müşderini näme özüne çeker? Elmydama diwardan has köp afişa satyn alyp bilersiňiz, ýöne beýle çynlakaý iş üçin 'uly maýa goýum' diýilýän zat däl, şeýlemi?

Awtoulag auksionlary

Maýa goýumlary barada aýdylanda. Awtoulag auksion öýünde has köp pul gazanmak üçin bir mümkinçilik bar. Akylly saýlaň, ulanylan ýa-da köne awtoulaglary satyn alyň we girdeji bilen satmak üçin täzeläň ... Ora-da şol üzüm awtoulaglaryny halaýan bolsaňyz, öz kolleksiýaňyz bolup biler.

SURATLAR

Car Mechanic Simulator 2015 (ALL DLC) Mugt göçürip almak

Car Mechanic Simulator 2015 (ALL DLC) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows XP SP3 / Vista / 7/8
 • Prosessor: Core i3 3.1 GHz ýa-da AMD Phenom II X3 2.8 GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 560 ýa-da 2GB VRAM bilen Radeon HD6870
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 8 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows XP SP3 / Vista / 7/8
 • Prosessor: Core i5-2300 / AMD Athlon X4 760K ýa-da has gowusy
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 670 ýa-da 2 GB VRAM bilen Radeon HD7970
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 8 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär


Oýun nädip gurulmalyCar Mechanic Simulator 2015 (ALL DLC)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunCar Mechanic Simulator 2015 (ALL DLC) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

TUSFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz