Call of Duty Advanced Warfare

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Call of Duty®: Sledgehammer oýunlary (Call of Duty®: Modern Warfare® 3-iň bilelikde döredijileri) tarapyndan işlenip düzülen Advanced Warfare, franşiza taryhynda ilkinji üç ýyllyk ösüş döwrüni başdan geçirýär. Call of Duty®: Advanced Warfare tehnologiýa we taktika franşiza üçin täze söweş döwrüni başlamak üçin güýçli geljegi göz öňünde tutýar. Ajaýyp çykyş bilen Akademiýa baýragynyň eýesi aktýor Kewin Spaýsi, dünýäniň iň güýçli adamlaryndan biri bolan Jonatan Irons ýaly söweşleriň geljeginiň bu sowuk görnüşini emele getirýär. Call of Duty: Öňdebaryjy söweş tehnologiki ösüşiň we häzirki harby tejribäniň güýçli netijelere öwrülen ygtybarly geljekde bolup geçýär. Seresaplylyk bilen öwrenilen we işlenip düzülen görnüşde Hususy Harby Korporasiýalar (PMCs) köp sanly ýurtlaryň harby zerurlyklaryny üpjün edýän, serhetleri üýtgedýän we söweş düzgünlerini täzeden ýazýan esasy ýaragly güýçlere öwrüldi. Dünýädäki iň uly PMC - Atlas korporasiýasynyň düýbüni tutujy we prezidenti Jonatan Irons hemmesiniň merkezinde.

Güýçli ekzoskeletler esgeriň söweşe taýýarlygynyň her tarapyny ösdürýär, söweşijilere ösen ölüm howpy bilen ýerleşdirmäge we zerurlyklary ýöriteleşdirmäge mümkinçilik berýär. Bu oýun oýnaýan mehanikiň ornaşmagy, bökmek we ýapyşmak, gizlin ýapyşmak ukyby we biomehanika arkaly güýçlendirilen oýunçy hereketini we dikligini üpjün edýär. deňsiz-taýsyz güýç, habarlylyk, çydamlylyk we tizlik üpjün edýär. Ekzoskeletiň we täze ösen sowutlaryň we ýaraglaryň peýda bolmagy bilen, her bir esger öňkülerinden tapawutlylykda islendik sebitde taktiki erkinlige buýruk berýär, oýunçylaryň “Call of Duty” oýnamagyny ähli usullar bilen düýpgöter üýtgedýär.

Indiki gen platformalarynyň güýjüni ulanyp, “Call of Duty: Advanced Warfare” täze ýokary tehnologiýaly, ösen arsenal we başarnyklar toplumyny hödürleýär, oýunçylary täze enjamlar, tehnologiýa, perkler we hoverbikes we ýokary ýöriteleşdirilen dronlar ýaly ulaglar bilen ýaraglandyrýar. Şeýle hem, oýunçylar adaty ok-däriler we düýbünden täze oýun dinamikasyna mümkinçilik berýän gönükdirilen energiýa ýaraglarynyň täze görnüşini saýlap bilerler. Köp sanly güýçlendiriji we görlüp-eşidilmedik taktiki erkinligi üpjün edýän ekzoskeletler bilen “Call of Duty: Advanced Warfare” her ýangyn söndürýär.

Playereke-täk oýunçy kampaniýasynda, “Call of Duty” oýunlarynyň köpüsinde köp sanly gahrymandan tapawutlylykda, oýnalýan bir gahryman Jek Mitçel bar. Kampaniýanyň hekaýa tarapyna kömek etmek üçin “Call of Duty: Black Ops II” -e meňzeş öňünden görkezilen kinematiki kesilen sahnalary ulanýar. Her tabşyrykdan soň, oýnaýja Exo kostýumyny ýa-da ýaragyny täzelemek üçin ulanyp boljak belli bir mukdarda täzeleniş nokatlary berilýär. Oýnaýjy kesgitlemäni, sowutlary, garşylygy, taktiki, öldüriji granady, sprinti, taşlamagy, ýalpyldawuk, täzeden ýüklemegi, çalt maksat we batareýany täzeläp biler. Berilýän ballaryň sany oýunçylaryň missiýalardaky çykyşlary bilen kesgitlenýär. Oýunçy, oýnuň ýygnalýan “Intel” -ini ýygnaýan aýratyn taraplaryny ýerine ýetirip, goşmaça bal gazanyp biler. Pleýer dürli granatlaryň arasynda geçip biler, bularyň hemmesi dürli ukyplara eýe

SURATLAR

Call of Duty Advanced Warfare Mugt göçürip almak

Call of Duty Advanced Warfare Mugt göçürip almak

Call of Duty Advanced Warfare Mugt göçürip almak

Call of Duty Advanced Warfare Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit / Windows 8.1 64-Bit
 • Prosessor: Intel® Core ™ i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom ™ II X4 810 @ 2.60 GHz
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® GTS 450 @ 1GB / ATI® Radeon ™ HD 5870 @ 1GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 55 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär
 • Oýun nädip gurulmalyCall of Duty Advanced Warfare

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCall of Duty Advanced Warfare gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  GAMESDATABASE.NET
  OWükiziz

  GAMES-DATABASE.COM
  OWükiziz

  GAMESDATABASE.NET
  OWükiziz