Cafe Owner Simulator (v1.0.213)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Sandbox we simulýasiýa oýunlary bize ylham berdi, bu ýerde oýunçylar özlerinden bir zat döredip, amallary gurup bilerler, döredijiligini ösdürip bilerler, ruhlaryny oňa salarlar we döredijiligini görkezip bilerler. Kafeniň eýesi simulýatorynda size şeýle mümkinçilik bar, biziň maksadymyz dünýä, her kimiň arzuwyny amala aşyryp we öz restoran işini açyp biljek oýun oýnamak. Arassalamak we dikeltmek. Öz restoranyňyz üçin otag satyn alanyňyzda - ony zibilden boşatmaly we düýpli abatlamaly bolarsyňyz, bu aňsat iş däl, ýöne üstünlikli restoranyň ýa-da kafeniň geljegini arassalamakdan gowy zat näme? Restoranyň ösüşi, derejeleri Oýunda dürli hereketleri ýerine ýetirmek üçin - tejribe toplap bilersiňiz. Belli bir çäkden geçeniňizde - dereje ösýär we köp mümkinçilik alýarsyňyz: gurmak üçin täze mebel we enjamlar, menýuda täze tagamlar, planşetiňizdäki täze aýratynlyklar, pul baýraklary we başgalar. Restoranyň giňelmegi we täze aýratynlyklar Pul gazanmak - ähli dizaýn pikirleriňizi amala aşyrmak üçin kafeniň täze ýerlerini açyp bilersiňiz.

Acesüzleri örtmek. Arassalanandan we abatlanylandan soň - iň oňat diwar kagyzyny, haly ýa-da dürli materiallaryň örtüklerini saýlamaly bolarsyňyz, ine şu ýerde dizaýnyňyz başlar. Aşhana we enjamlar. Onda aşhana enjamlary bolmasa nädip etmeli? Geljekki edaraňyzyň görnüşini kesgitläň we onuň üçin zerur enjamlary satyn alyň. Şeýle hem, söwda nokatlaryna birikdirmegi ýatdan çykarmaň. Menýu we önümler placeer açmak üçin menýuda azyndan 5 tagam goşmaly. Bu tagamlary taýýarlamak üçin önümler gerek bolar, olary dükanda satyn alyp bilersiňiz. Dolandyryş we işgärler Oýunyň iş bazary bar. Işgär işe almak üçin, baş awçy töläň we ol siziň üçin amatly işgär tapar. Her işçiniň öz aýratynlyklary bar, şonuň üçin iň gowusyny saýlaň. Aýratynlyklary näçe ýokary bolsa - işgäriň isleýän aýlygy şonça ýokary. Wagtyň geçmegi bilen işe bolan höwes azalýar - bonus tölemek ýa-da täze işçiler işe almak, bu ýerde saýlamak size bagly.

Geljekde restoranyň golaýynda myhmanhana gurup, gelýänleriň dynç almagy we güýmenmegi üçin meýdança döredip bolar. Restoran eýesiniň borçlary Restoran işiniň islendik eýesi ýa-da dolandyryjysy ýaly - size garaşýan köp iş we gündelik işler bar. Hasaplary tölemek, işgärleri dolandyrmak, iýmit zakaz etmek, enjamlaryň ýagdaýyny we abatlanyşyny barlamak, dürli zyýan berijilere gözegçilik etmek we jaýlary arassalamak, kassa ýygymynda we kafe hasaphanasynda işlemek (munuň üçin işgärleri işe alýançaňyz) ýangyn gözegçisi, mahabat, marketing gurmak we sargyt etmek, zerur bolsa bankdan karz alyp bilersiňiz, ýöne wagtynda tölemek has gowudyr, ýogsam kynçylyklar ýüze çykar we başga-da köp zat.

SURATLAR

Cafe Owner Simulator (v1.0.213) Mugt göçürip almak

Cafe Owner Simulator (v1.0.213) Mugt göçürip almak

Cafe Owner Simulator (v1.0.213) Mugt göçürip almak

Cafe Owner Simulator (v1.0.213) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 1060 6 GB ýa-da Radeon ekwiwalenti
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 12 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: DirectX® gabat gelýär
 • Oýun nädip gurulmalyCafe Owner Simulator (v1.0.213)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunCafe Owner Simulator (v1.0.213) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz