Broken Pieces

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Döwülen bölekler Mugt göçürip almak Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Döwülen bölekler a psihologiki triller fransuz kenarýaka obasynda nädip wagt akymynyň daşynda bolup geçýär. Bu mistiki ýeriň aňyrsyndaky düşünjäni anyklap, hekaýanyň böleklerini bir ýere jemläp, syrlary çözüň. Esasan 5 adamdan ybarat topar tarapyndan döredilen “Broken Pieces” fransuz oýun ösüş studiýasy “Elseware Experience” -den çykan ilkinji oýun. Elise we ýanýoldaşy gitmek kararyna gelende şäher durmuşy we fransuz kenar ýakasynda ýerleşip, özüniň ýeke galjakdygyny göz öňüne getirip bilmedi. Indi, Sowuk uruşdan soňky garaňky howada geň hadysalar bilen gurşalan Elise derňemeli we açylmaly bolar syrlar Saint-Exil sebitini, däp-dessur kultyny we kenara seredýän maýaklaryny gurşap alýar. “Broken Pieces” - Fransiýada döredilen derňew we başdan geçirmeler wideo oýny. Giriş: nol

Oýun sizi otuz ýaşyndaky bir obada özüni tapýan Elise köwşüne salýar Saint-Exil an hyýaly sebit Britaniýany ýada salýar. Düşündirilmedik adatdan daşary hadysadan soň, Elise ýapyşdy, bütinleý ýalňyz we wagty ýok. Derňewiňiz şu ýerden başlaýar. Kamera ulgamynyň düýbünden täzelenen görnüşinden lezzet alyň rowaýat oýny has çeýeligi we oýunçy agentligini üpjün etmegi maksat edinýän 90-njy ýyllaryň franşizalary. Islendik ýagdaýda 2 kamera burçuny üýtgediň ýa-da töweregiňize has ýakyndan syn etmek üçin ilkinji adam görnüşine giriň. Bilen aragatnaşyk saklaň daşky gurşaw Saint-Exil-de size näme bolandygyny has giňişleýin öwrenmek üçin. Derňewiňiz, el kameralaryndan tutuşlygyna surata düşürilen kinematiki yzygiderlilik bilen ritmiki taýdan kesgitlener. Başdan geçirmeleriňizde tolgundyryjy atmosferadan lezzet alyň.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 9-njy sentýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Broken Pieces Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10 (64 bit)


 • Prosessor:

  Intel Core i7-3930K (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 GGs)


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  23 GB


 • Grafika:

  4 GB, GeForce GeForce GTX 970 / GTX 1060 / Radeon R9 390


 • Oýun nädip gurulmalyBroken Pieces

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunBroken Pieces gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz