Brink of Consciousness: The Lonely Hearts Murders

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: MagicIndie

Neşir ediji: Sanly dakyň

Çykan senesi: 2014-nji ýylyň 24-nji noýabry

Reanr: Tötänleýin, Gizlin obýekt

DILYE DÜZGÜN DURMUŞYNY NOWDIP Tygşytlamaga bararsyňyz?

Çäk barmy?

Owen Wraýt gyzyna söýgi çeken adamlary alyp gaçýan we öldürýän syrly şahsyýet “Lonely Hearts Killer” -iň elinden halas etmegine kömek ediň.

Dildüwşügi açyň we XIX asyryň ahyrynda Iňlis şäherini ysmaz eden jenaýat tupanynyň öňüni alyň.

Adalat ýerine ýetirilmegi üçin ganhor duruzylmaly!

Aýratynlyklary:

Kollektoryň neşiri;

Esasy aýratynlyklar:

 • Maslahatlary tapyň!
 • Ajaýyp Gizlin Obýekt oýun-oýun, kyn bulgurlar we kiçi oýunlar.
 • XIX asyr Iňlis şäherini, Wiktoriýanyň ajaýyp öýlerini öwreniň we gyzykly keşpler bilen tanyşyň!
 • Düşünmedik aklyňy bes et we öldüriji möwç al!
 • Oliwiýany giç bolmazdan halas ediň!
 • Geň galdyryjy dildüwşükli bonus bölümi
 • Toplumlaýyn strategiýa gollanmasy
 • Göçürip alyp bolýan ses ýazgysy, düşünje sungaty we diwar kagyzlary
 • Döredijiler bilen söhbetdeşlik

SURATLAR

Brink of Consciousness: The Lonely Hearts Murders Mugt göçürip almak

Brink of Consciousness: The Lonely Hearts Murders Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8
 • Prosessor: 800 MGts prosessor ýa-da has çalt
 • Oryat: 256 MB RAM
 • Grafika: 128MB Wideo RAM bilen DirectX® 9.0 gabat gelýän ýa-da has ýokary wideo kartasy
 • Saklanylýan ýer: 400 MB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX® gabat gelýän ses kartasy


Oýun nädip gurulmalyBrink of Consciousness: The Lonely Hearts Murders

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBrink of Consciousness: The Lonely Hearts Murders gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz