Brass Brigade The Battle for France-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

* Bellik - Bürünç brigadasy a DILYE Oýunçy oýun!

Bürünç brigada multfilm, 2-nji jahan urşy, üçünji we birinji adam atyjy, Ikinji Jahan Urşunyň nusgawy oýunçylarynyň oýunlaryny garyşdyrýar Söweş meýdany 1942/Söweş meýdanynyň gahrymanlary ýokary derejede düzülip bilinýän bot gabatlary bilen!

Kaskaňyzy alyň, tüpeňiňizi gulplaň we ýükläň we hasaba alynmaga taýynlaň Bürünç brigadasy, geçen ýylky klassiki WWII hereket oýunlaryna hormat. 2000-nji ýyllaryň başyndan ortalaryna reanr ştapelleri bilen ylhamlanan, Bürünç brigadasy dünýädäki iň uly ýaragly çaknyşykda saýlan ýurduňyza goşulmaga mümkinçilik berýär. Bürünç brigadasy Taryhy söweşleriň bu ajaýyp multfilm keşplerini isleýşiňiz ýaly lezzet almaga mümkinçilik berýän ýokary hilli we ulaldylan oýun oýnamak tejribesini hödürleýär!

Aýratynlyk

 • 6 ABŞ, Beýik Britaniýa, Sowet Soýuzy, Fransiýa, Nasist Germaniýasy we Japanaponiýa imperiýasy ýaly doly taryhy ýurtlar.
 • 17 Ikinji Jahan Urşunyň iň ajaýyp söweşleri Gündogar, Günbatar, Demirgazyk Afrika we Pacificuwaş umman sebitleri!
 • Üçünji we ilkinji adam kamera rejeleri!
 • AI ýaranlarynyň we duşmanlarynyň doly düzülip bilinýän sany! Kompýuteriňiziň güýjüne baglylykda her toparda botlaryň sanyny ölçäň!
 • Doly düzülen söweşler! Everythinghli zady döretmek üçin her söweşiň parametrlerine gözegçilik ediň hemme taraplaýyn söweşe çenli ownuk çaknyşyklar!
 • Onlarça dürli gatnaşygy döretmek üçin “Allied & Axis” toparlaryny islendik kartada garyşdyryň we deňeşdiriň.
 • Mikro ýok etmek - çitler, gum torbalary, pes diwarlar we beýleki päsgelçilikler tanklar we partlaýjy maddalar bilen ýok edilip bilner.
 • Düzülip bilinýän bot AI - näderejede agressiw we akylly botlaryň bardygyny, näderejede takyk atýandyklaryny we näderejede görüp biljekdigini sazlaň!
 • M1 Garanddan başlap, gylyç we ot ýakýança çenli WWII ýaraglarynyň ajaýyp dürli-dürli we hakyky tagamy.
 • Sürüji tanklarjaň edip boljak howa goldaw bölümleri, artilleriýa we beýleki partlaýjy güýçler.
 • Goldaw goşmak bilen giň grafiki wariantlar ultrawid monitorlary (21: 9),giňden sazlanyp bilinýän FOVwe başgalar.
 • Iň oňat raketa partlamasyna gonanyňyzda duşmanlaryňyzy howada uçýan işjeň ragdoll effektleri!

Islendik we geljek täzelenmeler / mazmun elmydama mugt bolar ähli ulanyjylar üçin! Şol wagt Bürünç brigadasy resmi taýdan V1.0, bu ösüşiň gutarandygyny aňlatmaýar. Söweş ýaňy başlandy ...

* Genri Kucab, 2019.


 • Oýunyň ady: Bürünç brigadasy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1163910/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/brass-brigade/result/
 • Reanrlar: Hereket, Indi
 • Işläp düzüjiler: Henri Kucab
 • Neşirçi: Henri Kucab
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 22-nji noýabry

Bürünç brigada Fransiýa-PLAZA üçin söweş

SIZE: 974 MB

BELLIKLER: Üýtgeşmeleriň mukdary we täze mazmun sebäpli täze özbaşdak etmegi makul bildik. Täze zatlar barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky baglanyşyga serediň
https://store.steampowered.com/news/?appids=1163910


SURATLAR

Brass Brigade The Battle for France-PLAZA Mugt göçürip almak

Brass Brigade The Battle for France-PLAZA Mugt göçürip almak

Brass Brigade The Battle for France-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Iki ýadroly prosessor @ 2.0GHz
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: * Pes sazlamalar üçin toplumlaýyn grafika, GTX560, AMD 5770 ýa-da şoňa meňzeş, 1GB VRAM
 • Saklama: 2500 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Bortdaky ses
 • Goşmaça bellikler ↓: * Integrirlenen grafika, ähtimal, oýny oýnar, ýöne pes öndürijilikde. Grafiki karta maslahat berilýär

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Dört ýadroly prosessor @ 3.0GHz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: GTX750ti ýa-da AMD ekwiwalent, 1.0GB + VRAM
 • Saklama: 2500 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Bortdaky ses
 • Goşmaça bellikler ↓: * Döwrebap Grafika Kartlarynyň köpüsi optimal işlemeli. Oýunyň umumy görkezijisi, enjamlaryna görä pleýer tarapyndan kesgitlenen botlaryň sanyna-da baglydyr; has uly bot sanlary has ukyply enjamlarda has gowy ýerine ýetirip biler.

Oýun nädip gurulmalyBrass Brigade The Battle for France-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBrass Brigade The Battle for France-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz