BPM BULLETS PER MINUTE LANGUAGES-Razor1911

LINKLERI OWüklemäge gidiň

DUNDURYŞ: BPM-de ýalpyldawuk şekiller bar. Belli bir ýagtylyk nagyşlaryna ýa-da yşyk çyralaryna duçar bolanyňyzda epileptiki tutgaýlar ýa-da öçürmeler başdan geçirýän bolsaňyz, derrew BPM oýnamagy bes ediň we işe başlamazdan ozal lukmanyňyz bilen maslahatlaşyň.

Werasty dünýädäki güýçleri Asgard dünýäsine çozmakdan güýçli Valkyrie hökmünde söweşiň.

Oýun
BPM-de, ähli hereketleriňiz we duşmanlaryňyzyň hereketleri aýdym-saz bilen baglanyşyklydyr. Duşmanlaryňyz epiki rok operasyna tans ýaly hüjümleriň yzygiderliligini ýerine ýetirýärler. BPM 90-njy ýyllaryň retro atyjylaryndan ylham alýar. Çalt, frenetiki we ritmiki. Garşydaşlaryňyzdan gaçmak üçin iki gezek bökmek, çyzyk, raketa bökmek we bunny hop edip bilersiňiz.

Maksadyňyz, her gezek oýnanyňyzda dürli ýaraglary, başarnyklary we zatlary ýygnamak, tötänleýin döredilen zyndanlaryň soňuna ýetmek. Bu ýaraglar we başarnyklar, oýnuňyzy düýpgöter üýtgedip, her oýny özboluşly edip biler.

Iň soňky başlyga ýetmek üçin 7 başlygy ýeňmeli. Her başlyk üýtgeşik bir görnüşde hereket edýär we üstünlik gazanmak isleýän bolsaňyz ulanmagy öwrenmeli. Käbir hüjümler lava meýdanlaryndan bökmegi talap edýär, käbiri çalt çişirmek üçin, käbiri urmak üçin berk durmagy talap edýär.

Aýratynlyklary:

 • Duşmanlaryň köpüsi bilen söweşýän wagtyňyz atyň, böküň we uruň.
 • Gyrasyna iterjek başlyk söweşlerinde güýçli başlyklar bilen söweşiň.
 • Tötänleýin döredilen zyndanlary öwreniň.
 • Üýtgeşik güýçli we gowşak taraplary bolan 10 dürli simwoly saýlaň.
 • Atyş we ses ýazgysyna täzeden ýüklemek üçin dürli häsiýetli güýçli ýarag ammaryny ulanyň.
 • Dürli duşmanlar bilen söweşiň, hersinde özboluşly ritmiki hereketler bar.
 • Howada uçup barýarkaňyz, güýçli we ot açýan raketalary alyň.
 • Teleportdan doňdurma boltlaryna çenli oýun oýnamagyňyzy düýpgöter üýtgedýän ukyplary ulanyň.
 • Öz häsiýetiňizi üýtgeşik we gyzykly görnüşde 60-dan gowrak zat bilen enjamlaşdyryň.
 • Epiki rok operasynyň ses ýazgysyny başdan geçiriň.
 • Goşmaça oýun oýnamak üçin kynçylyk rejeleri.

 • Oýunyň ady: BPM: DÜZGÜN BULLETLER
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1286350/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/bpm-bullets-per-minute/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, Indi
 • Öndüriji: Ajaýyp interaktiw
 • Neşirçi: Ajaýyp interaktiw
 • Ulanyjy reýtingi:8,359 🡻772 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabry

BPM DÜZGÜN DILLERI BOLLETLER-Razor1911

SIZE: 7.95 GB

BPM: Lokalizasiýa we öndürijiligi ýokarlandyrmak

-Nemes, Ispan, Fransuz, Italýan, Portugaliýa, Rus, Hytaý üçin lokalizasiýa goşuldy - plönekeýleşdirildi
- “Crypt” ýoly Bug OST-e goşuldy
- “Ot açyp ýükläň” sazlamasy
- Işledilende, ýarag düwmesini atmak hem täzeden ýüklemek düwmesi ýaly hereket edýär
- Duýduryş duýduryşy
- Netijeli optimizasiýa
- oryatlama optimizasiýalary (oýun öňki RAM-yň 40% -ini ulanýar!)
Pes derejeli kompýuterlerde öndürijiligi gowulandyrmak üçin yşyklandyryş we grafika optimallaşdyryldy
Düwürtiklere gowulaşmak (käbirleri galýar)
-Gempad-da awtoaim gowulaşdyrmak
Loükleme wagtlaryny gowulandyrmak
Gijä galmak synagy goşuldy

Gogdaky täzelenmäniň iň ajaýyp ady LANGUAGES ... .wtf… diýip atlandyryldy.


5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

BPM BULLETS PER MINUTE LANGUAGES-Razor1911 Mugt göçürip almak

BPM BULLETS PER MINUTE LANGUAGES-Razor1911 Mugt göçürip almak

BPM BULLETS PER MINUTE LANGUAGES-Razor1911 Mugt göçürip almak

BPM BULLETS PER MINUTE LANGUAGES-Razor1911 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 (64-bit)
 • Prosessor: Intel Core i5-4590 ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GTX 960 2GB ýa-da şoňa deň.
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 14 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 (64-bit)
 • Prosessor: Intel i7
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: RTX 2060 3GB ýa-da şoňa deň.
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Saklama: 14 GB boş ýer

Diller:Iňlis*Fransuz*Italýan*Nemes*Ispan - Ispaniýa*Portugaliýa*Rus*Chineseönekeýleşdirilen hytaý*
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyBPM BULLETS PER MINUTE LANGUAGES-Razor1911

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBPM BULLETS PER MINUTE LANGUAGES-Razor1911 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz