Boxville-Razor1911

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Boxville” 2-in-1: animasiýa filmi we enigma oýny.

Boxville, gutular şäherinde ýaşaýan gürlemeýän bankalar we hekaýalary gürrüň bermek üçin kartonlarda doodl çyzmak hakda başdan geçirilýän oýun.

Boxwil atmosfera çümmek we çylşyrymly logiki bulgurlar we tapmalar bilen beýniňize garşy çykmak ýa-da täsin ses-wizual tejribe paýlaşmak we bulgurlary bilelikde çözmek üçin dostuňyz ýa-da maşgalaňyz bilen oýnamak üçin gowy.

Ukrainada öndürildi.Dizaýn

Oýunyň esasy pikiri, bu diňe bir oýun däl, şol bir wagtyň özünde tomaşa edip we oýnap boljak animasiýa filmidir.

Aladalaryňyzy we stresleriňizi aýyrmak maksady bilen Boxwiliň oýnuny taýýarladyk. Dünýäni howlukman we basyş etmän gözläp we synlap bilersiňiz.

Oýun, ýüzlerçe wariantyň arasyndan üns bilen saýlap alan daşky gurşaw gözleglerinden we logiki bulaşyklardan doly.

Hekaýa

Boxwil köne bankalar bilen doldurylan gutular şäheridir. Gündelik işleri we endikleri bilen asuda we bagtly durmuşda ýaşaýarlar. Oneöne bir gün düşündirilmedik ýer titremeler olaryň işini biynjalyk etdi ...

Mawy Can (gahrymanymyz) şol sebäpli iň gowy dostuny ýitirdi. Gözlegine başlady, ýöne ýer titremelerinden soň şäherden geçmek beýle aňsat däl. Öňe gitmegiň, dostuny öýüne gaýdyp, şol ýer titremeleriň asyl sebäbini tapmaly. Köp başdan geçirmeler, täze dostlar bar we ýolda diňe oňa garaşýan dostlar däl.

Gyzykly, oýlap tapyjy, seresap bolmaly we başgalaryna kömek etmeli, maksadyna ýetmeli.

Boxwilde görmek we eşitmek üçin garaşyp boljak zatlar:

- El bilen çyzylan grafika - ähli fon we keşpler hudo .niklerimiz tarapyndan üns bilen çekilýär.

- Her animasiýa we ses esasanam her bir täsir üçin döredilýär.

- Oýunyň atmosferasyny ýerine ýetirmek üçin her sahna üçin özboluşly aýdym-saz döredildi.

- Onlarça logiki bulgurlar we kiçi oýunlar oýun hekaýasyna berk girizildi.

- Oýunda söz ýok - ähli gahrymanlar multfilm gürleýiş bölekleri arkaly habarlaşýarlar.

Linux gurmak ýakyn wagtda çykar!


 • Oýunyň ady: Boxville
 • Dükanyň sahypasy: https://www.gog.com/en/game/boxville
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/boxville/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, nokat we basmak, enigma
 • Öndüriji: Triomatika oýunlary
 • Neşirçi: Triomatika oýunlary
 • Ulanyjy reýtingi: 3 ulanyjy synyna esaslanýan 5-den 4.1
 • Çykan senesi:2022-nji ýylyň 30-njy sentýabry

Boxville-Razor1911

SIZE: 1,85 GB


SURATLAR

Boxville-Razor1911 Mugt göçürip almak

Boxville-Razor1911 Mugt göçürip almak

Boxville-Razor1911 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

MINIMUM:

 • Ulgam: Windows 10
 • Prosessor: 2 GGs Intel i3
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 750 / AMD Radeon RX Vega 7
 • Beýlekiler: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamy gerek

 • DILLER:

 • Arapça → tekst
 • Bolgar → teksti
 • Portugaliýa (Braziliýa) → teksti
 • Hytaýyň ýönekeýleşdirilen → teksti
 • Çeh → teksti
 • Daniýa → teksti
 • Nemes → teksti
 • Iňlis → tekst
 • Ispan → teksti
 • Latyn Amerikasynyň Ispan → teksti
 • Fin → teksti
 • Fransuz → teksti
 • Grek → teksti
 • Wenger → teksti
 • Italýan → teksti
 • Japaneseaponça
 • Koreý → teksti
 • Gollandiýa → teksti
 • Norweg → teksti
 • Polýak → teksti
 • Portugaliýa → teksti
 • Rumynça → teksti
 • Şwesiýanyň → teksti
 • Taý → teksti
 • Türk → tekst
 • Ukrain → teksti
 • Hytaýyň adaty → teksti

 • Oýun nädip gurulmalyBoxville-Razor1911

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunBoxville-Razor1911 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz