Boulder Dash 30th Anniversary

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: BBG Entertainment GmbH

Neşir ediji: BBG Entertainment GmbH

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 13-nji sentýabry

Reanr: Hereket, tötänleýin

STEAM ÜÇIN T NEWZE:

Dereje redaktory we bug ussahanasynyň goldawy - Boulder Dash®-30-niversaryubileý ™ -ni bug jemgyýeti bilen öz derejeleriňizi döretmek we paýlaşmak arkaly özüňiz ediň. Taşla seniň indiki 30 ýyl üçin Boulder Dash-da bellik ediň.

Düşündiriş

Asyl “Boulder Dash®” 30 ýyl mundan ozal Piter Liepa tarapyndan Kris Greý bilen döredilipdi we 1984-nji ýylda “First Star Software” tarapyndan neşir edilipdi. Piter Liepa tarapyndan döredilen we Kris Greý tarapyndan döredilen dünýäni öz içine alýan seriýalar.

Gymmat bahaly daş ýygnaýjylar, muny gazyň! Boulder Dash-30 ýyllyk ýubileý gahrymanlarymyzy, Rokford ™, Kristal ™ we beýlekileri tapýar, bu rowaýata öwrülen hereketde ençeme täze, tolgundyryjy kynçylyklara duçar bolýar. 3D elementleri bolan ajaýyp gowaklary gazyň; gaýalaryň ýykylmagyndan gaça duruň; gymmatly daşlary ýygnaň we wagt gutarmanka çykalga gözläniňizde ýolda duşmanlardan gaça duruň. Seýrek kollektiwler bilen hazyna sandyklaryny tapyň, güýçli güýç ulanyň. 11 täze, ajaýyp we üýtgeşik dünýäde 220 tolgundyryjy dereje we 10 oýnalýan gahryman bilen Boulder Dash-30 ýyllygy 30 ýyllyk taryhynyň iň gowy oýny.

Esasy aýratynlyklar:

 • Ösen fizika bilen 220 sany täze dereje!
 • 11 3D animasiýaly täze jandarlar bilen hiç wagt görmedik dünýäler!
 • Goşmaça satyn almak üçin 2 goşmaça dünýä (hersi 20 dereje) DLC hökmünde elýeterlidir
 • Täze reňkli daşlar, hazyna sandyklary, seýrek kollektiwler we ajaýyp güýç-kuwwatlar!
 • Wideoşekilli rowaýat Piter Liepanyň 30 ýyl mundan ozal döreden oýnuna gaýdyp gelýän, iň köp 20 sany gowak bilen täze dünýä!
 • “Rockford ™” hökmünde oýnaň ýa-da “Crystal ™” -i öz içine alýan beýleki 9 oýnalýan erkek we aýal gahrymanlary açyň!
 • Joystick goldawy
 • Diagonal diwarlary we hereketi öz içine alýan ilkinji Boulder Dash oýny!
 • Diller: Iňlis, Ispan, Fransuz, Nemes, Italýan, Portugaliýa, Polýak, Rus!

SURATLAR

Boulder Dash 30th Anniversary Mugt göçürip almak

Boulder Dash 30th Anniversary Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Toplumlaýyn GPU
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 500 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Gerek däl

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Bagyşlanan GPU
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 500 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik


Oýun nädip gurulmalyBoulder Dash 30th Anniversary

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBoulder Dash 30th Anniversary gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz