Borderlands 3 (Build 7648483 & ALL DLC’s)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Borderlands 3 Free Download”, asyl atyjy talaňçy gaýdyp gelýär, bazillionlarça ýarag gaplaýar we täze maým bilen ýangyç başdan geçirmesi! Dört sany täze “Vault Hunters” -iň arasynda serhet ýakalarynyň iň hazyna gözleýän ýamanlyklarynyň biri hökmünde täze dünýälere we duşmanlara partlama. çuňňur ussatlyk agaçlarybaşarnyklar we özleşdirmek.

Oloekelikde oýnaň ýa-da däli duşmanlary kabul etmek, köp talamak we öýüňizi galaktikanyň iň rehimsiz ýolbaşçylaryndan halas etmek üçin dostlaryňyz bilen birleşiň. Janköýerleri bes ediň Kalypso ekizler bandit klanlaryny birleşdirmekden we galaktikanyň iň soňky güýjüni talap etmekden. Diňe siz, tolgundyryjy Vault Hunter, olary ýok etmek üçin arsenaly we ýaranlary bar. Her biri özboluşly ukyplary, oýun stilleri, çuňňur ussatlyk agaçlary we tonna şahsylaşdyrma mümkinçilikleri bolan dört sany adatdan daşary Vault Awçysynyň biri boluň. “Vault Hunters” -iň hemmesi diňe ajaýyp maýama ukyply, ýöne bilelikde saklap bolmaýar. Bazillionlarça ýarag we enjamlar bilen, her söweş täze esbaplary gazanmaga mümkinçilikdir. Öz-özi hereket edýän ýaraglar ok galkanlary? Barlaň. Ot ýakýan wulkanlary tüpeňleýän tüpeňler? Elbetde. Aýaklary ösdürip, duşmanlary kowalap ýören ýaraglar, dil bilen kemsidilende? Hawa, düşündim. Gözleg 2

Pandoranyň daşyndaky täze dünýäleri öwreniň, hersinde özboluşly gurşawy we ýok etmek üçin duşmanlary bar. Duşman çölleri ýyrtyň, uruş sebäpli weýran bolan şäher görnüşlerinden geçiň, ölüm howply aýlagda geziň we başgalar. Islän wagtyňyz islendik adam bilen oýnaň onlaýn hyzmatdaşlykderejäňize ýa-da wezipe ösüşiňize garamazdan. Oýun Pandora planetasynda başlasa-da, oýunçy missiýalaryň arasynda merkezi merkez bolup hyzmat edýän we mümkin bolan Vaultlar ýüze çykarylan täze planetalar üçin niýetlenen kosmos gämisine, Sanctuary III-ä girip biler. “Sanctuary III” gämisinde oýnaýanlar sanaw sanawyny dolandyryp bilerler, meýdançada galdyran ýaraglaryny dikeldip bilerler, ussatlyk agajyny täzeläp bilerler, täze ýarag satyn alyp we kämilleşdirip bilerler we goşmaça tabşyryklary alyp bilerler.

Goşulan DLC-ler:

 • Booster Pack
 • “Butt Stallion Pack”
 • Dişli guty kosmetiki paket
 • Altyn ýarag derileri
 • Neon kosmetiki paketi
 • Retro kosmetiki paket
 • Psiho Krieg we Fantastik Fusterkluck
 • Sanly Deluxe goşmaçalary
 • Dizaýneriň kesişi
 • Amara jemleýji forma bukjasy
 • Zane jemleýji forma bukjasy
 • “Moze Final Form Pack”
 • FL4K jemleýji forma bukjasy
 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Atyş

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 12-nji noýabry
 • Öndüriji
  • Dişli guty programma üpjünçiligi

 • Neşirçi
  • Dişli guty programma üpjünçiligi

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Borderlands 3 (Build 7648483 & ALL DLC’s) Mugt göçürip almak

  Borderlands 3 (Build 7648483 & ALL DLC’s) Mugt göçürip almak

  Borderlands 3 (Build 7648483 & ALL DLC’s) Mugt göçürip almak

  Borderlands 3 (Build 7648483 & ALL DLC’s) Mugt göçürip almak

  Borderlands 3 (Build 7648483 & ALL DLC’s) Mugt göçürip almak

  Borderlands 3 (Build 7648483 & ALL DLC’s) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:
 • Prosessor:

  Intel i5-3570


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  95 GB


 • Grafika kartasy:

  NVIDIA GeForce GTX 1060


 • Oýun nädip gurulmalyBorderlands 3 (Build 7648483 & ALL DLC’s)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunBorderlands 3 (Build 7648483 & ALL DLC’s) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz