bloxyz

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Svution

Neşir ediji: Svution

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 19-njy maýy

Reanr: Tötänleýin, VR

[Xbox Controller Required – HTC Vive or Oculus Rift Required]

Iň soňky wirtual hakykat tapmasy! Generationshli nesiller üçin tötänleýin oýun.

Kiçijik çagalardan başlap enelere / kakalara çenli “Bloxyz” oýunçylary, dostlukly, içgin we tanalýan oýun oýnamagy we has çylşyrymly derejeleri bilen gyzyklanýar. Bu, tutuş maşgalaňyzyň gatnaşmak isleýän VR oýny!

“Bloxyz” dynç alýan “VR” oýny, “Zen” we tötänleýin. Oýun mehanikasyny sekuntlarda hökman tanarsyňyz, bu kyn bolmajakdygyny aňlatmaýar!

[UPDATE: use the directional pad to regulate your height]

SURATLAR

bloxyz Mugt göçürip almak

bloxyz Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 SP1 ýa-da has täze
 • Prosessor: Intel i5-4590 ekwiwalent ýa-da has uly
 • Oryat: 8 MB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 970 / AMD 290 ekwiwalent ýa-da has uly
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 500 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 SP1 ýa-da has täze
 • Prosessor: Intel i5-4590 ekwiwalent ýa-da has uly
 • Oryat: 8 MB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 970 / AMD 290 ekwiwalent ýa-da has uly
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 500 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalybloxyz

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

Oýunbloxyz gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz