Bloodstained Ritual of the Night v1.21

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gan dökülen: Gijäniň däp-dessurlary DOLL oýun tejribesi, gözleglere gönükdirilen, gapdal skroller hereketi RPG, Metroidwaniýa reanryndan tanan we söýen iň oňat aýratynlyklaryňyzy bir, mazmunly oýunlara jemleýär. Bedenini ýuwaş-ýuwaşdan kristallaşdyrýan alhimikiň näleti bilen ýaralanan ýetim Miriam ýaly oýnaň. Özüni we hakykatdanam tutuş adamzady halas etmek üçin, Gebel, bedeni we aňy etden has hrustal bolan köne dosty Gebel tarapyndan çagyrylan jyn-arwah galasyndan geçmeli. Geljekdäki mazmun täzelenmeleri arkaly 13 mugt DLC. “Tiz jyn” täzelenmesi, “Speed ​​Run Mode”, “Boss Rush Mode” we “Pure Miriam” eşikleri! “Igavania” oýunlarynyň meşhur hudaýy Koji Igaraşiniň goti garaňky fantaziýa stilindäki baý täze hekaýa bilen bir hatarda gaty berk we kanagatlandyryjy oýun.

Hekaýa kesilen sahnalar we NPC özara täsirleri, ýyldyzlaryň köpüsi tarapyndan Deýwid Haýter, Reý Çeýz we Erika Lindbek ýaly aktýorlar tarapyndan ýerine ýetirilen doly ses. . Gözel 2.5D grafika: 2D oýun gurşawynda köp söýgi we alada bilen döredilen 3D modeller. Bu “yzygiderli” 2D edip bilmeýän köp sanly hileleri aňladýar ... Bu oýun meniň oýnan iň gowy metroidweniýamyzdyr Dolandyryş we hereketler beýleki 2D oýunlary ýaly aňsat däl, ýöne gowy işleýär, ulanmak we kämilleşdirmek üçin dürli ýaraglar, sowutlar, başarnyklar we gurallar bar. Oýun doly “Castlevenia” salgylanmalary, ýöne hekaýa setiriniň munuň bilen hiç hili baglanyşygy ýok, oýny arzanladyş bilen aldym, şonuň üçin iň soňky bahany doly tölemezden arzanladyşa garaşmagyňyzy maslahat bererin, awto-tygşytlaýyş aýratynlygy ýok, şonuň üçin hökman göz ýetiriň Dynç alanyňyzdan soň dynç alyş nokatlarynda tygşytlaň, imma do NG + arakesmeden soň.

Söweş özüni baý we erkin duýýar, SoTN-den çyzgyny ýatyrmak gaýdyp gelýär we oglan oýnuň ilkinji 90% -ini ýerine ýetirýär. Diňe bir ýarag üýtgeşik duýulman, eýsem her kimiň islegine görä köp sanly oýun stilini hödürleýär. Gylyç isleýärsiňizmi? Olardan tonna aldym. Makes? Hawa jenap. GUNS!? Erbet, bu oýunlaryň bu görnüşinde işlär öýdemokdym, ýöne şeýle edýärler. Gunarag bilen oýnamagy meýilleşdirýän bolsaňyz, olaryň iň täsirli söweş usuly däldigine üns bermegiňizi haýyş edýäris, şonuň üçin oýun size ýakynlaşanyňyz we ylgaýandygyňyz üçin sylag berýär. Aýakgap, gylyç, hanjar, klub, G-gylyç, katana, naýza, gamçy we ýarag bar. Çalt boýun gaçyrmak, bu ýerde gamçylar nusgawy kastlewaniýa atlaryndan tapawutly işleýär. Alreadyaragyň eýýäm ajaýyp görnüşiniň üstünde, sizde söweşýän oýun girişleri bar! (San belgisini salgylanma üçin ulanaryn) 22s? 236s? Ot ýakýan girişler? Şoryus? bu oýunda dürli ýarag görnüşleri bar,

SURATLAR

Bloodstained Ritual of the Night v1.21 Mugt göçürip almak

Bloodstained Ritual of the Night v1.21 Mugt göçürip almak

Bloodstained Ritual of the Night v1.21 Mugt göçürip almak

Bloodstained Ritual of the Night v1.21 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • Prosessor: AMD FX-4350 / Intel Core i5-4460
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: AMD Radeon R9 280X / GeForce GTX 760
  Saklamak: 10 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyBloodstained Ritual of the Night v1.21

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunBloodstained Ritual of the Night v1.21 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz