Black Skylands (v0.4.4)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gara Skylands mugt göçürip almak (v0.4.4) Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

“Black Skylands” ilkinji gämi duralgasydyr tejribe açyk dünýäniň elementlerini, sandbox, ýokarky atyjy we başdan geçirmeler oýunlaryny birleşdirýär. Söýgüli hasaplaýan zatlarynyň hemmesini ýok eden sowuk ganly kanunlardan ar almak isleýän buýsançly, batyr ýaş aýal Ewa ýaly oýnarsyňyz. Dirishipabl kapitany boluň we gözleg asman dünýäsi, çeşmeler ýygnaň we güýçli ýaraglar guruň, gadymy syrlary açyň we gämiňiziň ýelkenleriniň aşagynda söweşiň. Şeýle-de bolsa, bikanun işleriň diňe size howp salmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň duşmak. Garaňky asmanyň iň çuňlugynda has howply bir zat gizlenýär ... Asmanda we gury ýerde söweşiň. Howa we gury ýer söweş taktikalaryny onlarça ulanyp birleşdiriň täzelenip bilner arsenalyňyzdan ýaraglar Uçuş bazany täzeläň. Güýçli artefaktlar, ussahanada tinker dörediň, binalary guruň, önümçilik guruň we ýerleri ösdürip ýetişdiriň Gämiňizi gowulaşdyryň.

Çekip bolýan ýumruk, a giň bargea ýa-da arasynda bir zat - oýnawaç stiliňize laýyk dirishipabl saýlaň Täze territoriýany ýeňiň. Basyp alnan ýerleri azat ediň, täsiriňizi güýçlendiriň we özüňiz üçin täze mümkinçilikleri açyň giň açyk dünýä. Tokaýlarda, fermalarda, garly ýerlerde we harabalyklarda gezelenç ediň we özüňizi barlamak üçin reýdlere çykmazdan ozal hiç kimiň görmedik zatlaryny tapyň. Esasy hekaýa gutardyňyzmy? Birnäçe tonna alyň kynçylyklar, duşmanlaryň köpüsini ýok ediň we täsin baýrak alyň. Oýun oýnamagy gowy, ýöne äheň hemme ýerde, sebäbi toparyň gülkünç etmek isleýändiklerini ýa-da ýokdugyny topar kesgitläp bilmedi. Stardew Jülge, ýa-da Maýami.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • RPG

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 9-njy iýuly
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7


 • Prosessor:

  Intel i3 2125 3.30 GHz ýa-da has soňraky


 • Ram:

  4 GB


 • Grafika:

  GT 750M


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Saklama:

  2 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyBlack Skylands (v0.4.4)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunBlack Skylands (v0.4.4) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz