Black Skylands-Early Access

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Saelkenli ýola çykmaga taýynlaň ... Asmanyň üsti bilen! “Black Skylands”, “Açyk dünýä”, “Sandbox”, “Top-Down Shooter” we “Action / Adventure” elementlerini özünde jemleýän skypunk reanrynyň ilkinji wideo oýny.

Aýratynlyklar

 • Söweş asmanda we gury ýerde: howa we gury ýer söweşini birleşdiriň, arsenalyňyzda onlarça ýarag bar. Duşmanlar toparyna duş geldiňizmi? Howa hüjümini amala aşyryň! Duşmanlary bulutly çukura taşlamak üçin ygtybarly tutawajyňyzy ulanmagy ýatdan çykarmaň;
 • Düzelt gämiňiz we ýaragyňyz: kiçijik hereketli gaýyk bolsun ýa-da ýokary kuwwatly ýük saklaýan agyr maşyn bolsun, oýnawaç stiliňize laýyk asmany saýlaň. Pyýada ýöräniňizde, dürli usullar bilen güýçlendirip we duşmanlaryňyzy ýok etmek üçin ýörite ukyplary ulanyp, ýaragyň güýjüni ulanyň;
 • Gurmak, giňeltmek we goramak howa bazasy: ynamdar Atalygyňyzy siňdirip bolmajak uçýan gala öwüriň we hüjümçileriň hüjümlerini ýok ediň. Gatherygnaýan çeşmeleriňiz, Atalyk gämisinde desgalar gurmak üçin ulanylyp bilner. Mysal üçin, a Seminar dirishipabl we ýarag üçin peýdaly täzelenmeleri almaga mümkinçilik berýär, a Zawod çeşmeleri işleýär we a Laboratoriýa güýçli artefaktlary döretmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, binalary gurmagy unutmaň Baglar we Ranches ekinleri ösdürip ýetişdirmek we ýygnamak. Halkyňyzy gowy iýmitlendiriň!
 • Surata almak sebitler: senetçilik bileleşikleri we fraksiýaňyzyň güýjüni giňeltmek üçin basyp alnan ýerleri arassalaň. Täsiriňizi giňeldeniňizde täze çeşmeler, gözlegler, keşpler we beýleki aýratynlyklar elýeterli bolýar;
 • Gözläň giň açyk dünýä: asmana çykyň we syrlardan we talaňçylyklardan doly sansyz ýüzýän ýerleri tapyň. Tokaýlara, fermalara, garly ýerlere, şäher jeňňeline we syrly Gara asman ýerlerine syýahat ediň. Gadymy syrlary açyň we arkasyndaky güýçleri açmak üçin töwekgelçilik ediň;

Hekaýa

Birnäçe ýyl ozal Earther howada ýüzýän müňlerçe ada öwrüldi. Täze dünýäde Aspýanyň halklary asuda ýaşaýardylar ... Hemmesi gutarýança.

Sen Eva, gazanççylaryň buýsançly gyzy. Ylmy açyş diýseň erbetleşenden soň, watanyňyz rehim-şepagat bilmeýän we ökünmeýän gorkunç görnüş bolan Swarm-a garşy yzygiderli göreşe başlady.

Diňe “Swarm” -yň hüjümini duruzmak bilen çäklenmän, zalym we ulumsy Keýniň ýolbaşçylygyndaky Şahinlere garşy durmaly. Girdejileriň topraklaryny basyp alýan monstroslardan goramak üçin häkimiýeti ele alandan soň, bu talaňçy özüne howp salýar.

BIZIAM TEAM

“Black Skylands” “Hungry Couch” atly kiçijik studiýa tarapyndan uly taslama. Biziň hyjuwly toparymyz Russiýada ýerleşýär we oýun oýnamazdan durmuşyny göz öňüne getirip bilmeýän 15 hyjuwly adamdan ybarat. Gara Skylands-a eýerip, isleg sanawyňyza goşup, sosial media, Reddit we Discord-a goşulyp, bize goldaw bermäge çekinmäň!


 • Oýunyň ady: Gara asman
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1143810/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/black-skylands/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, Indie, RPG, Irki giriş
 • Öndüriji: Aç oturgyç oýunlary
 • Neşirçi: tinyBuild
 • Ulanyjy reýtingi:🡹1,166 🡻153 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 9-njy iýuly

Gara asman ýerleri

SIZE: 261 MB


SURATLAR

Black Skylands-Early Access Mugt göçürip almak

Black Skylands-Early Access Mugt göçürip almak

Black Skylands-Early Access Mugt göçürip almak

Black Skylands-Early Access Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel i3 2125 3.30 GHz ýa-da has soňraky
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GT 750M
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Toplum

Maslahat berilýär:Bug barada maglumat ýok.


Diller:Iňlis*Rus*Fransuz*Nemes*Ispan - Ispaniýa*Portugaliýa - Braziliýa*Chineseönekeýleşdirilen hytaý*
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyBlack Skylands-Early Access

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBlack Skylands-Early Access gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz