Bitch Squad

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bitch Squad Siz gaty kyn ýaşdan soň orta mekdebi gutardyňyz. Mekdebi dolandyrýan we ybadat etmeýänleri yzarlaýan meşhur baý gyzlar topary sebäpli siziň durmuşyňyz soňky ýyl janly dowzaha öwrüldi. Schoolerli mekdebe gireniňizden soň, ahyrsoňy erkin we täze durmuşa başlamak isleýärsiňiz öýdýärsiňiz. Emma şol bir gyzlar toparynyň agzalarynyň hem täze mekdebiňize gatnaşyp başlandyklaryny görüp haýran galýarsyňyz. Näme üçin syr, ýöne özleriniň orta mekdepdäki ýaly ýerleşýändiklerine düşünmek üçin köp wagt gerek däl. Geçirip bilmeýärsiňiz we ýene-de görgüleri başdan geçirmek islemeýärsiňiz we dostlaryňyz bu gezek olary duruzmaga we olaryň güýçlenmeginiň öňüni almaga synanyşýarsyňyz, eger "minigame" diýilýän zat geçip bolmajak bolsa we sizi deşik urmaga mejbur eder monitoryňyzyň üsti bilen. Döredijiniň munuň "ar alyş" hekaýasynyň başlangyjydygyny, ýöne başarnyksyz we gereksiz uzyn minigamyň biziň edip bilmejek zadymyzdygyny aýdandygyny bilýärin. Bu güýçli başlangyç bilen başlandy. Jaýy gowy görýärin we ýerine ýetiriş geljegi uly bolup görünýär. Iň soňunda aýan bolýança men diwaryň üstünde bardym, ýöne bu meniň pikirimi berkitdi. Muny mundan beýläk nädip alyp barýandyklary deviň özüne bagly. Has gowulaşyp ýa-da endige düşüp, içgysgynç bolup biler. Görmeli. Bu başlangyç goýberiş / demo, şonuň üçin adaty gowaklaryň hemmesi ulanylýar.

Mundan başga-da, öňe gitmek üçin birnäçe tapgyr oýnamaly kartoçka oýny bar. Örän gowy ýasaldy we durmuşa geçirildi, ýöne ýadaw boldy. Bize geçmek mümkinçiligi berilse gowy bolardy. Gowy ýazylan başdan geçirmäni görmek isleýärsiňizmi? Indi seretme! Gowy dizaýn edilen gahrymanlar, keýp, hekaýa (biz beýle uzak däl, ýöne has köp zady göresim geldi we bu gaty gowy alamat) bu oýny gaty geljegi uly edýär! Thehli gahrymanlary halaýaryn we eýýäm olaryň hemmesiniň üýtgeşikdigini görüp bilersiňiz. Mundan başga-da, birnäçe hakyky gülüşdim, deviň degişmesi oýnuň dowamynda bar. Bu hekaýa bu ýerde uly täsir galdyrar we ahyrynda ilkinji gün alyjy boljak bugda satylar diýip umyt edýärin. Diýjek bolýan zadym, gowy iş edeniňiz üçin gutlaýaryn! Hil mazmuny, ajaýyp ýollar we wariantlar. Häzirki wagtda gysga, ýöne uly mümkinçiliklere eýe. Aýal-gyzlary aýakgapdan başga zatlar bilen görmek köplenç däl, bu aýallar bu ýigitlerden ş **-ni zorlaýarlar. Munuň nirä gidýändigini görüp begenýärin. FMC-e eýe bolmak şu wagta çenli gaty gyzykly. Entek aýdara zat kän däl. Bu oýun ösüşiň has ir. Oýunda her bir gahrymanyň nähili ulanylýandygyny göresim gelýär. Yşyklandyryşdan zeýrenerdim, ýöne ýalňyş bolar. Içerde / açyk meýdanda 50/50.

Modelleriň hemmesi gyzgyn çilim çekýär. Hekaýa gowy, dev olara ähli şahsyýetlerini bermek üçin wagt sarp etdi. Umuman, hekaýa maňa gülkünç we geljekdäki täzelenmeler bilen gowy akym ýaly bolup görünýär. Nyşanlar dinamiki we bilelikde gowy akýan ýaly. Bu ýerde 20/30 minut VN bar bolsa gerek. Dogrusyny aýtsam, ajaýyp başdan geçirmä öwrüler diýip umyt etmek üçin gowy başlangyç. Şu wagt ähli okuwçylaryň talyplyk ýyllarynda gorkuzmalara sezewar bolandyklaryny, oýunlaryň hemmesinde diýen ýaly adaty Mak, utulan, gümürtik ulanýandygyny pikir edip başlaýaryn. Munuň şeýledigini ýa-da ýokdugyny bilemok, ýöne suratlardan görünýär haha. Her niçigem bolsa, görkezijiler gowy görünse, Dev, meýilleşdirilen bellikleriň sanawyny “reanr Spoiler” -e we fetişleriň öňüni alyp bolýan bolsa, “Dev Notes” -e käbir maglumatlary goýsaňyz gowy bolardy (pleýer hekaýa arkaly hekaýada bolup geçmeginiň öňüni alýar) ) ýa-da geçip bolýan (bolup geçýär, ýöne oýunçy sahnany görmekden saklanýar). Bu bölüm ep-esli tunel, sebäbi sahnany düzmek we gahrymanlary tanatmak isledim. Upcomingetip gelýän mazmun, netijeleri we ar almak ýa-da bagyşlamak ýoly bilen saýlamaga mümkinçilik berer (käbirleri üçin). Şeýle hem, statistika, üstünlikler, mugt gezelenç we sylag ýaly aýratynlyklar bolar

SURATLAR

Bitch Squad Mugt göçürip almak

Bitch Squad Mugt göçürip almak

Bitch Squad Mugt göçürip almak

Bitch Squad Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista, Windows 7 SP1, Windows 8 / 8.1 / Windows 10-11 (32/64bit wersiýalary)
 • Prosessor: Intel Core i3 @ 3.0 GHz ýa-da AMD Ryzen 3 3300X @ 3.0 GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GTX 1060-4GB ýa-da AMD RX 580 (Shader Model 4.0 ýa-da has ýokary 4 GB VRAM)
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 1 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Iň soňky sürüjiler bilen DirectX gabat gelýän ses kartasy
 • Oýun nädip gurulmalyBitch Squad

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunBitch Squad gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz