Binary Domain PC

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: N / A.

Neşir ediji: N / A.

Çykan senesi: N / A.

Reanr: Hereket, Başdan geçirmeler, RPG, Sci-fi, Atyjy

Ikilik domen, Iblisiň jikme-jiklikleri tarapyndan işlenip düzüldi we SEGA tarapyndan neşir edildi. 2012-nji ýylyň 26-njy aprelinde çykdy.

Maşyn ýaşy täze dörän robot howpundan futuristik Tokionyň gözegçiligini gaýtadan ele almaly bu çuňňur we atmosfera toparynda döredilen atyjyda başlandy.

2080-nji ýylda döredilen bu hekaýa Dan Marşal we onuň topary, jemgyýetiň içine girip başlanda we ýuwaş-ýuwaşdan kesgitlenmedik ýerleri ele geçirip başlanda, robot jemgyýetini gözegçilik astynda saklamak üçin iberilende başlaýar.

Örän akylly robot duşmanlary bilen tolgundyryjy duşuşyklar, taktiki pikirlenmegiňizi, kyn, hakyky ahlak kararlaryny kabul etmegiňizi we toparyňyzy howpsuzlyga we üstünliklere ugrukdyrmak üçin ýoldaşlaryňyz bilen ynam döretmegiňizi talap edýär.

Esasy aýratynlyklar:

 • FUTURISTIK TOKYO ÜÇIN T NEWZE TERJIME EDIP BOLAN we aşaky şäher we arassa we baý ýokarky şäher bilen iki gatly Tokiony başdan geçiriň.
 • GYSGAÇA ulgam
 • TERJIMEÇILIK ZYAMANY - Doly weýran bolýan we ýokary çydamly robotlar, her bir duşmany seljermäge, gowşak taraplaryny tapmaga we iň täsirli usulda ýok etmäge höweslendirýän zyýanyna uýgunlaşýar.
 • AParaglary üýtgetmek we ussatlygy saýlamak - täsin ýaraglaryň doly ýaraglary bilen bir hatarda, size peýdaly boljak endiklere üns beriň.

SURATLAR

Binary Domain PC Mugt göçürip almak

Binary Domain PC Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
  • OS: Microsoft Windows 7 / Vista / XP
  • Prosessor: Intel Core 2 Duo @ 2.66 GHz ýa-da AMD ekwiwalenti
  • Oryat: 2 Gb RAM (XP) / 3GB RAM (Windows 7 / Vista)
  • Grafika: NVIDIA GeForce GT220 (512MB) / ATI Radeon HD 2600 XT (512MB)
  • Gaty disk: 8 GB mugt gaty disk

Maslahat berilýär:
  • OS: Microsoft Windows 7
  • Prosessor: Intel Core i5 @ 2.66 GHz ýa-da AMD ekwiwalenti
  • Oryat: 3 Gb RAM
  • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 460 (1GB) / ATI Radeon HD 5750 (1GB)
  • Gaty disk: 8 GB mugt gaty diskOýun nädip gurulmalyBinary Domain PC

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBinary Domain PC gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz