Beyond Mankind: The Awakening (v1.1)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Brytenwalda

Neşirçi: Brytenwalda

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 31-nji awgusty

Reanr: RPG, Sci-fi, Hereket, Diri galmak, Başdan geçirmeler

Giriş

Adamzadyň aňyrsynda: Oýanmak, apokaliptikden soňky dünýäde bolup geçýän Hereket RPG. Oýun kämillik we çuňňur kyssa, baý gözleg, dartgynly söweş we çuňňur RPG mehanikasy bilen meşgullanýar.

Hekaýa

2121-nji ýylda Earther ýadro gyşynyň soňky tapgyrynda. Weýran edilen şäherleriň doňan landşaftynda weýrançylykda täze görnüş agdyklyk edýär. Sowukda we radiasiýada çalt ösýän täze megafauna dünýäni has howply etdi.

Siwilizasiýanyň galyndylary bar bolan kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýar: adamzada umyt saklamak we Eartheri gaýtadan dikeltmek üçin näbelli söweşe başlamak ýa-da şowsuz görnüşleriň haýal ýok bolmagyny kabul etmek. Görüşler ýüze çykýar, ýöne olara eýermek şöhrat ýa-da heläkçilige eltjekdigi entek belli däl. Görnüşler çatrykda, ähli wariantlaryň netijesi gaty gorkunç bolup görünýär.

Hut şu yzygiderli, doňan we zorlukly dünýäde “Techno-Womb” -dan täze doglan we bir asyr mundan ozal ýatlanan ýatlamalar bilen oýanyp, üstünlik gazandyňyz. Lostitirilen hazynalar üçin harabalyklara ýaýran ýa-da hiç haçan bolup bilmejek urşa ýadawsyz tälim berýän ýüzlerçe adamyň diňe biri bolup bilersiňiz, ýöne ykbal hemme zady üýtgeder ýaly garaşylmadyk bir zat döredýär.

OAMEUN GÖRNÜŞ

Öz häsiýetiňizi döredýärsiňiz we häzirki wagtda dünýäden sürgün edilen adamzat siwilizasiýasyna kömek etmek wezipesine başlaýarsyňyz. Eartheri dikeltmek üçin söweşiň awangardynda saýlanan harby bölüm bolan HOPE-iň bir bölegi bolarsyňyz. Bir wagtlar Santa Katalina adasyndaky Avalon şäheriniň harabalyklarynyň aşagyndan başlarsyňyz. Şol ýerden, häsiýetiňizi we ukybyňyzy synap görjek epiki syýahata başlarsyňyz.

Oýnasaňyz, geň galdyryjy çözgütler bilen garaşylmadyk kynçylyklara duçar bolarsyňyz. Oýunyň içindäki jemgyýetçilik gatnaşygy çuňňur we şahsyýet esasly garyndaşlygy, wepalylygy we hatda beýleki gahrymanlar bilen romantikany ösdürersiňiz.

SURATLAR

Beyond Mankind: The Awakening (v1.1) Mugt göçürip almak

Beyond Mankind: The Awakening (v1.1) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 (diňe 64 bit)
 • Prosessor: Intel Corei5-6500 / AMD Ryzen 5 PRO 2400G
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® GTX 660 / AMD Radeon HD 7800 seriýaly
 • Saklanylýan ýer: 22 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: CPU 2125 ST Passmark; GPU 4000 Passmark 4G.

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 (diňe 64-bit)
 • Prosessor: Intel Core i7-6700k / AMD Ryzen 5 3500
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® GTX 780 / AMD Radeon RX 470/570
 • Saklanylýan ýer: 22 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: CPU 2500 ST Passmark; GPU 8000 Passmark 4G.


Oýun nädip gurulmalyBeyond Mankind: The Awakening (v1.1)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBeyond Mankind: The Awakening (v1.1) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CC
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CC
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz