Become Someone [v1.03] [Volen]

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Kimdir birine mugt göçürip alyň, kimdir birine öwrüliň, ulularyň durmuş simulýatory (HTML - Tekst esasly), statistikaňyza baglylykda size dürli görnüşde reaksiýa görkezjek gyzlar bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän durmuş ýoluny saýlamaga mümkinçilik berýän oýun.

Iň bärkisi, oýnamagy kynlaşdyrmadym, pornografiki mazmuna (we köp zat) gaty kynçylyksyz girmeli. Jemi erkinligiňiz bar, şonuň üçin durmuşyňyz bilen näme etjekdigiňizi çözmek size bagly! Oýunyň hakykatdanam erbet däldigi däl. Oýun hakda ekzotik ýa-da aýratyn gyzykly zadyň ýokdugy we oýun oýnamak mehanikasy. Bir sahnany başlatmak üçin ýeterlik derejede ynam we korrupsiýa nokatlaryny çekýärsiňiz. Renryuu: Asma

Soňra has köp sahna bolýança has köp nokat üýşürmek üçin indiki ädimiňize geçersiňiz. .Uwuň we gaýtalaň. Nyşanlar gyzykly däl. Men olaryň şahsyýetine, dramasyna we şuňa meňzeş zatlary hiç haçan duýmadym. Dialuga gatnaşyp bilmersiňiz. Enougheterlik ynam ballaryny alan badyňyza manysyz kararlar berýärler we akylsyz ýumruklara öwrülýärler. Olara hatda zerurlyk hem ýok, sebäbi ýeterlik derejede agdyklyk etmek, ynam nokatlaryny etmezden, her niçigem bolsa jyns gatnaşyklaryna ýol açar, munuň näme manysy bar?

 • Reanr
  • Ulular

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 17-nji maýy
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Become Someone [v1.03] [Volen] Mugt göçürip almak

  Become Someone [v1.03] [Volen] Mugt göçürip almak

  Become Someone [v1.03] [Volen] Mugt göçürip almak

  Become Someone [v1.03] [Volen] Mugt göçürip almak

  Oýun nädip gurulmalyBecome Someone [v1.03] [Volen]

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunBecome Someone [v1.03] [Volen] gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz