BEAUTIFUL DESOLATION Deluxe Edition-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Doganlyk çagalykdan başdan geçirilýän oýunlara hormat goýdy. GÖRNÜŞ ÇÖZGÜN uzak geljekde döredilen 2D izometrik başdan geçirme. Gözläň apokaliptikden soňky peýza ,, bulgurlary çöz, duşuşmak täze dostlar we güýçli duşmanlar, araçylyk et dawa we söweş töweregiňizdäki dünýäniň syrlaryny açanyňyzda durmuşyňyz üçin.

Wagtyň geçmegi bilen Mark ýitirilen dogany Don gözleýär we hormatlanýan we kemsidilýän ýokary ösen tehnologiýalar tarapyndan dolandyrylýan uzak futuristik döwürde. Daş-töweregiňiz weýrançylykly geçmişiň seslerini we hereketleriňiz bilen ýazylmaly garaňky geljegi görkezýär. Syýahatyňyzy tamamlanyňyzdan soň bu topragy emele getirjek köp kyn saýlawlara garşy durmaga taýyn boluň.

Täze açyşlar edip, Afrikanyň ruhlandyran ajaýyp landşaftyna gezelenç edeniňizde, bu dünýäniň ýaşaýjylary size kömek eder we päsgelçilik döreder. Leaderserli ýolbaşçylar, tebipler we söweşijiler bilen geçişiňizi ara alyp maslahatlaşyň ýa-da nanit toparlaryna, ullakan garpyzlara we raketa enjamlaşdyrylan robotlara garşy söweşe gatnaşyň.

Ösüp barýan obalardan başlap, weýran bolan şäherlere, ýagly tokaýlara we süňk-gury umman ýataklaryna çenli bu geň täze dünýä, 2D izometrik sungatynda ajaýyp şekillendirilen köp sanly ýerleri açýar.

GÖRNÜŞ ÇÖZGÜN tarapyndan döredilen saz MIK GORDONWolfenstein®, DOOM®, Prey®, Killer Instinct® we Speed ​​for Speed® atly işleri bilen tanalýar.

 • Apokaliptikden soňky gelejekde hekaýa esasly başdan geçirmeler.
 • Özboluşly estetiki we 2D izometrik şekillendirilen we reňklenen gurşaw.
 • Pleönekeý nokat we çuňňur bulgurlar bilen özara täsir.
 • Klassiki bulgurlar we başdan geçirmeler oýny.
 • Geň jandarlar, haýwanlar we janly gahrymanlar garaşýarlar.
 • Birnäçe söhbetdeşlik ýoly bilen müňlerçe setir.
 • Öň gören zatlaryňyzdan tapawutlylykda, dünýä we dünýä.
 • Tanyşmak üçin 40-dan gowrak üýtgeşik nyşan.

4.5 / 5 PENNYWORTHREVIEWS
8/10 THEGAMESLASHERS - "... owadan harabaçylyk dünýäsi çeper döredijilik bilen doldurylan baglaýjy ýaly ..."
10/10 SHOWGAMER
5/5 Tygşytlamak - "Ajaýyp"
90% PCGAMER
8/10 NERD4.LIFE
7/10 KEENGAMER
MOSTEPIC.WIN - "Umuman, owadan harabalyk ajaýyp."
OAMEUN GÖRNÜŞI - Saýlaw baýragy
5/5 NWT
9.5 / 10 PCINDIEMRACE
82% PCGURU
8.5 / 10 LESPLAYERSDUDIMANCHE
NORDLIVPODCAST - BRA KOP AWARD!
7 (Gowy) KEENGAMER
9.5 / 10 OAMEUN
7.5 / 10 OAMEUN

GÖRNÜŞ ÇÖZGÜN size getirýär Doganlykarkasyndaky studiýa STASIS (2015-nji ýylyň başdan geçirmeleri) we CAYNE.


 • Oýunyň ady: GÖRNÜŞ ÇÖZGÜN
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/912570/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/beautiful-desolation/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, tötänleýin, hindi
 • Öndüriji: Doganlyk
 • Neşirçi: Doganlyk
 • Ulanyjy reýtingi:15415 🡻105 Esasan oňyn
 • Çykan senesi: 26 Fewral, 2020

GÖRNÜŞ DESOLASI DelA Deluxe Edition-KODEX

SIZE: 12.1 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak we aşakdaky DLC-ni öz içine alýar:

> GÖRNÜŞ ÇÖZGÜLLERI goldaýanlar bukjasy

Oýun v1.0.6.7 täzelendi. Täze zatlar barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky baglanyşyga serediň.
https://store.steampowered.com/news/?appids=912570


5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

BEAUTIFUL DESOLATION Deluxe Edition-CODEX Mugt göçürip almak

BEAUTIFUL DESOLATION Deluxe Edition-CODEX Mugt göçürip almak

BEAUTIFUL DESOLATION Deluxe Edition-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64 bitli ýa-da has täze
 • Prosessor: Intel Core i3 @ 2.50 GHz / AMD Phenom II X3
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: DirectX 11 gabat gelýär
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 14 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik DirectX gabat gelýän ses kartasy

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64-bit ýa-da has täze
 • Prosessor: Intel Core i5-2400 @ 3.10 GHz / AMD Phenom II X6 1100T
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 14 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik DirectX gabat gelýän ses kartasy

Diller:

Iňlis*Fransuz, Nemes, Rus, Ispan - Ispaniýa, Türk, Ispan - Latyn Amerikasy
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyBEAUTIFUL DESOLATION Deluxe Edition-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBEAUTIFUL DESOLATION Deluxe Edition-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz