Beast Battle Simulator

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Beast Battle Simulator, dinozawrlary, haýwanlary we adamlary öz içine alýan fizika esasly söweş-simulýasiýa sandbox oýny. Kamikaze Zebras VS. Lazer ýaragly T-Rex, pulemýotly ýolbarslar VS. 50 sany deňiz guşy; islendik zat mümkin! Haýwanlaryň dargap, biri-birini ýyrtyp durşuna tomaşa ediň! BBS doly fizika simulýasiýa edilendir, şonuň üçin haýwanlar ýüze çykyp bilýän usullar bilen biri-birini döwüp we kakyp bilerler. Hatda urlan ýa-da dişlenen ýerine baglylykda el-aýaklaryny ýitirip bilerler. Oýundaky her haýwanyň özboluşly söweş usuly we hüjüm usuly bar. “Beast Soccer BBS” futbol oýunlaryny öz içine alýar, onda zorlukly futbol oýny üçin haýwanlary biri-birine garşy goýup bilersiňiz. Kim has gowy futbol oýnaýar: Brahiosaurus ýa-da Polýar aýy? Duşuşygy düzüň we özüňiz tapyň! Aponarag goşundylary Pulemýot, ýalyn atýanlar we bomba ýelekleri ýaly ýaraglary haýwanlaryňyza düzüň.

Çagyryş tertibi Çekeleşik re modeiminde her dereje üçin belli bir işi ýerine ýetirmek üçin haýwanlar toparyny döretmeli. Oýunda 60 kynçylyk bar. Sandyklaryň piramidalaryny döwmekden, GIANT haýwan futbolynda uly dinozawrlary urmakdan, gorkunç pingwin şasy bilen ýüzbe-ýüz bolmakdan başlap, her bir kynçylyk özboluşly oýun oýnamak tejribesini hödürleýär. Sandbox rejesi Sandbox gutusynda, ýeke-täk çäk siziň hyýalyňyzdyr. Islän bölümleriňiziň adaty söweşi üçin iki topary düzdüňiz. Hatda aşa güýçli güjük ýa-da öldüriji doňuz ýaly özboluşly ýörite bölümleri döretmek üçin haýwanlaryňyzyň saglygyna zyýan ýetirip, gymmatlyklaryny üýtgedip bilersiňiz. Bu oýun hakykatdanam gyzykly we manysyz. Diňe söweşmek bilen çäklenmän, hakykatdanam halaýan futbol ýaly beýleki rejelerem bar. Häzirki wagtda haýwanlar we dinozawrlar ajaýyp, men olara dişli bermek pikirini halaýaryn. Turretler ajaýyp. Bir mesele, bölümleri ýerleşdirenimde kamerany süýşürmek isleýärin. Gurluşy dolandyrmak birneme geň. Haýwanlaryň, dinozawrlaryň we beýleki zatlaryň has köp boljakdygyny göz öňüne getirýärin. Umuman, şu wagt oýnamak üçin gaty gyzykly oýun.

SURATLAR

Beast Battle Simulator Mugt göçürip almak

Beast Battle Simulator Mugt göçürip almak

Beast Battle Simulator Mugt göçürip almak

Beast Battle Simulator Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da has täze
 • Prosessor: 3 Ghz goşa ýadro
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Geforce 5 seriýasy
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklamak: 4 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyBeast Battle Simulator

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunBeast Battle Simulator gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz