BDSM Big Drunk Satanic Massacre-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Üns beriň !!! BDSM-iň DÜŞÜNJI WERSIYASYNY Oýun etmek isleseňiz, Dükandaky Oýun Sahypasynda DÖWRÜNIUL ADAMLARY DÜZGÜN OWükläp bilersiňiz!


Uly serhoş şeýtan gyrgynçylygy, esasan, güýçli RPG elementleri bolan atyjydyr, ýöne raketa hereketlendiriji ýarag däl. Oýunyň özi dowzahda bolup geçýär, bu ýerde baş gahryman Lou, iň gyzgyn aýaly ýagly palçygyň elinden halas etmekdir. Oýun, dowzahyň dürli ýerlerini görkezýän dört derejeden / bapdan ybarat, mysal üçin, “Big Wack” çalt nahar kafesi, Skelet çöketlikleri we Gyzyl çyra etraby. Şol derejeleriň aňyrsy belli başlyklary öldürmek. Her başlyk özboluşly köp basgançakly söweşi aňladýar we bu gaty kyn.


Oýunçy alty sany ýarag bilen bir jadyly ukypdan birini saýlamaly. Oýunyň esasy aýratynlygy, Lou-yň köp sagalmagydyr. Näçe köp içse, ganyndaky alkogol derejesi şonça-da ýokarlanýar, bu onuň üçin gowy. Netijede negatiw ýa-da oňyn täsirler bolup biler.

Şeýtanyň ogly bolmagyň nämedigini pikir edip gördüňmi? Üýtgeşik zat ýok ... Düşünmedik höwes, dowamly alkogolizm we oýlanyşyksyz atyş - adaty iş

Jähennemi halas et! Duruň ... Näme? Upok, dogry - dowzah! Öňküsi ýaly däl - Jähennem eýe boldy. Dünýäniň iň erbet garaňky ýigrenji ýamanlygy - adamlar. Gymmat watanyňyzy dälihana öwürdiler, diňe siz olary saklap bilersiňiz!

Onda näme bar? Ajaýyp ýerler, epiki başlyklar bilen söweşler we ajaýyp agyry we bolgusyz garyndy.

Evilamanlygyň sag tarapyny saýlaň we "şa gyzyňyzy" halas ediň - iň görmedik batyrgaý jynssyz dowzah.


 • Oýunyň ady: BDSM: Uly serhoş şeýtan gyrgynçylygy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/669950/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/bdsm-big-drunk-satanic-massacre/result/
 • Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indie, RPG
 • Işläp düzüjiler: Uly ýol oýunlary
 • Neşirçi: Uly ýol oýunlary
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 10-njy oktýabry

BDSM Uly serhoş şeýtan gyrgynçylygy-KODEX

SIZE: 2.83 GB


SURATLAR

BDSM Big Drunk Satanic Massacre-CODEX Mugt göçürip almak

BDSM Big Drunk Satanic Massacre-CODEX Mugt göçürip almak

BDSM Big Drunk Satanic Massacre-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: 64 Bit Windows 7, 8 ýa-da 10
 • Prosessor: 2.6 GGs Intel® Core ™ i5-750 ýa-da 3,2 GHz AMD Phenom ™ II X4 955
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 460 ýa-da AMD Radeon HD5850
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 6 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX Gabat gelýän ses kartasy

Maslahat berilýär:

 • OS: 64 Bit Windows 7, 8 ýa-da 10
 • Prosessor: Intel Core i5-4670K (4 3400) ýa-da şoňa meňzeş / AMD FX-6350 (6 3900) ýa-da şoňa meňzeş
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 660 (2048 MB) / Radeon HD 7970 (3072 MB)
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 7 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX Gabat gelýän ses kartasy

Oýun nädip gurulmalyBDSM Big Drunk Satanic Massacre-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBDSM Big Drunk Satanic Massacre-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz