Bayonetta 2

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Baýonetta2 “PlatinumGames” tarapyndan işlenip düzülen we neşir edilen 2014-nji ýyldaky başdan geçirmeler haker we slash wideo oýny Nintendo Wii U we Nintendo Switch üçin. Bu dowamy 2009 oýun Baýonetta, reusissýor Yususuke Haşimoto we Atsushi Inaba we Hitoshi Yamagami, seriýa döredijisi Hideki Kamiýanyň gözegçiliginde.

Baýonetta 2 Mugt göçürip alyň we öňküsinden has güýçli. Wildabany ýaraglary ulanyň we güýçli Umbran Climax ýaly ölümli hereketleri ýerine ýetiriň, bu täsir galdyryjy oýunda perişdeleri we jynlary çykarmak. Hatda dostlaryňyz bilen birleşip bilersiňiz 2 oýunçy ýa-da ýerli simsiz hyzmatdaşlyk söweşleri (goşmaça esbaplar zerur; aýratyn satylýar.) Baýonetta tüpeň, gamçy, çekiç, ýangyç we süýji ýaraglary ulanýan, pyçak urýan, weýran ediji jadygöýdir. zäher ýaýlary. Justöne bu diňe bir batyrgaýlyk däl, stil hakda-da. Baýonetta öldüriji, ýöne ýumşak, wagtyňy haýalladýan Jadygöý Wagt ýaly hereketler we täze Umbran Climax - Içerki Jynlary duşmanlary ýok etmek üçin çagyrýan ýörite jadyly hüjüm. Warbox

“Bayonetta 2” özünden ozalky hereket stilinde oýnaýar, onda oýunçylar “Bayonetta” adyna gözegçilik edýärler, ol mellek hüjümleriniň we ýaragyň kombinasiýalaryny ulanyp, dürli perişde we jyn güýçlerine garşy söweşýär. Soňky sekuntda duşmanyň hüjümlerinden gaçmak işjeňleşýär 'Jadygöý wagty', Baýonetanyň töweregindäki duşmanlary haýallatmak we oýunçylara aňsatlyk bilen ar almaga we belli bir zady çözmäge mümkinçilik bermek daşky gurşaw bulaşyklary. Şeýle hem, oýunçylar goşmaça nokatlar üçin garşydaşlaryny içerki enjamlarda gabap, Gynamalar Attack atly ýörite hereketleri ulanyp bilýärler.

Aponarag düzmek Ilkinji oýundan hem oýunçylara Baýonetanyň elinde we aýagynda täze ýaraglaryň kombinasiýalaryny enjamlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Nyşananyň gol ýaraglary, ýaý, gylyç we beýleki ýarag görnüşleri ýaly köp sanly ýarag enjamlaşdyrylyp bilner.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Söweş

 • Çykan senesi
  2014-nji ýylyň 20-nji sentýabry
 • Öndüriji
  • PlatinumGames

 • Neşirçi
  • Nintendo

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Bayonetta 2 Mugt göçürip almak

  Bayonetta 2 Mugt göçürip almak

  Bayonetta 2 Mugt göçürip almak

  Bayonetta 2 Mugt göçürip almak

  Bayonetta 2 Mugt göçürip almak

  Bayonetta 2 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Microsoft Windows 7/8


 • Prosessor:

  Esasy i3 3220


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  20 GB


 • Grafika:

  GeForce GTX 570


 • Oýun nädip gurulmalyBayonetta 2

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunBayonetta 2 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz