Battletech Ironman-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Asyl BATTLETECH / MechWarrior döredijisi Jordan Weisman we baýrakly “Shadowrun Returns” seriýasyny döredijiler nobatdaky taktiki “Mech” söweşiniň indiki nesli gelýär.

30yl 3025-nji ýyl we galaktika, BattleMechs atly ullakan, mehanizirlenen söweş ulaglary bilen asylly öýler bilen söweşýän hemişelik söweş sikliniň duzagyna düşdi. Özüňizi synagdan geçirýän “Mechs” we “MechWarriors” atly hakyna tutma eşigiňize buýruk beriň, rehimsiz ýyldyzlar arasyndaky raýat urşuna gireniňizde, uzakda durmak üçin göreşýärsiňiz. Starsyldyzlar bilen işleýän binýadyňyzy täzeläň, feodallar bilen hakyna tutma şertnamalary baglaşyň, “BattleMechs” -iň durnuklylygyny abatlaň we saklaň, söweş meýdanynda duşmanlaryňyzy ýeňmek üçin weýrançylykly söweş taktikalaryny ýerine ýetiriň.

Ady: BATTLETECH
Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, strategiýa
Öndüriji: Harebrained shemalar
Neşir ediji: Paradoks interaktiw
Çykan senesi: 21 Iýun 2018

Battletech Ironman-PLAZA

SIZE: 13.2 GB | 3 Bölüm

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak v1.1 täzelendiSURATLAR

Battletech Ironman-PLAZA Mugt göçürip almak

Battletech Ironman-PLAZA Mugt göçürip almak

Battletech Ironman-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

MINIMUM:
64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
OS: 64 bitli Windows 7 ýa-da has ýokary
Prosessor: Intel® Core ™ i3-2105 ýa-da AMD® Phenom ™ II X3 720
Oryat: 8 GB RAM
Grafika: Nvidia® GeForce ™ GTX 560 Ti ýa-da AMD® ATI Radeon ™ HD 5870 (1 GB VRAM)
DirectX: 11-nji wersiýa
Tor: Giň zolakly internet birikmesi
Saklanylýan ýer: 30 GB boş ýer
Ses kartasy: DirectX 9 ses enjamy
Goşmaça bellikler ↓: Köp oýunçy Windows we Mac wersiýalarynyň arasynda gabat gelýär.
TEKLIP:
64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
OS: 64 bitli Windows 7 ýa-da has ýokary
Prosessor: Intel® Core ™ i5-4460 ýa-da AMD® FX-4300
Oryat: 16 GB RAM
Grafika: Nvidia® GeForce ™ GTX 670 ýa-da AMD® Radeon ™ R9 285 (2 GB VRAM)
DirectX: 11-nji wersiýa
Tor: Giň zolakly internet birikmesi
Saklanylýan ýer: 30 GB boş ýer
Ses kartasy: DirectX 9 ses enjamy
Goşmaça bellikler ↓: Köp oýunçy Windows we Mac wersiýalarynyň arasynda gabat gelýär.

Oýun nädip gurulmalyBattletech Ironman-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBattletech Ironman-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz