Barn Finders v21308

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ammar tapyjylar, taşlanan ammarlarda saklanýan gymmatly zatlary gözläň. Saklaýyş auksionlaryna gatnaşyň, ýokary baha beriň we geçmişde gizlenen aýratyn zatlary tapmaga mümkinçilik alyň. Maşgala işiňizi dolandyryň. Gymmat bahaly zatlary gözläň we lombardda satyň. Her elementiň gymmaty bar, şonuň üçin hemme zady ýygnaň we hemme ýerde gözläň! Closedapyk häsiýetlere girmek üçin auksionlara we satuwlara teklip. Ol ýerde haýsy tozanly hazynalary tapyp boljakdygyny kim bilýär? Hakyky ammar tapyjy bolmak akyl ýagdaýy - batyrlar we batyrlar üçin iş. Bäsdeşleriňiz hünärmenler we olar diňe süýşmegiňize garaşýarlar. Bu manysyz, samsyk oýun boldy we haladym. Elbetde, seçip almak we saklamak bölümini satyn almak bilen baglanyşykly meşhur tomaşalary yzarlaýanlar ýa-da üstünden gülýärler, üstesine-de iň günorta, hick, alma pirogy we gowrulan okra hekaýasynyň meýilnamasyny düzmek üçin gaty gowy iş edýärler.

Hakyky gözleg we hazynalary tapmak bir başagaýlykdy, sebäbi her ýeriň özüne birneme hekaýasy bar (käbirleri gödek, käbirleri adaty). Şeýle-de bolsa, zatlar satýan dükan birneme wagtdan soň içgysgynç boldy, sebäbi satmak üçin 30 töweregi bölek bar we her minutda diňe bir jübüt edip bilersiňiz, şonuň üçin ony çaltlaşdyrmagyň ýa-da awtomatlaşdyrmagyň ýoly bar bolsa, aňy aýyrardy- batgalykda gyzykly doldurylandan soň dörän aljyraňňy, gaýtalanýan üwürmek. 12 asyl ýere baryp görüň we Ammerika topragyndaky syrlaryny açyň (esasanam hakyky Amerika meňzeýär, ýöne düýbünden däl). Ammarlar diňe başlangyç. Köne harby bazany görmek ýa-da. . . Aý? Dükanyňyzy ösdürmek barada alada ediň. Boş tekjeler boş gapjyk diýmekdir. Müşderiler gaýdyp gelmeli zatlary bar bolsa gaýdyp gelerler. Tapylan zatlary düzediň, hapa zatlary arassalaň we hemmesini satyň. Müşderi ýok bolsa, howlyňyzda elmydama basketbol oýnap bilersiňiz. Näme-de bolsa, oýnap ýörkäňiz pul gazanyň ..

Findüzlerçe zat tapmak we satmak üçin zerur bolan zeper ýetenleri arassalamak we abatlamak arkaly satylýan harytlaryň hilini ýokarlandyrmak Aýratyn awtoulaglaryň, motosiklleriň böleklerini tapyň, täzeden guruň we uly töleg bilen satyň. Girýän ýerleriňiziň we ýygnan zatlaryňyzyň däli hekaýalaryny öwreniň.

SURATLAR

Barn Finders v21308 Mugt göçürip almak

Barn Finders v21308 Mugt göçürip almak

Barn Finders v21308 Mugt göçürip almak

Barn Finders v21308 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: i5 3550 / FX-8350
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: GTX 660Ti / R9 270X
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 21 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyBarn Finders v21308

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunBarn Finders v21308 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz