Balloon Flight

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Cyberwave

Neşirçi: Cyberwave

Çykan senesi:

Reanr: Tötänleýin, Simulýasiýa, Hereket

Şar ýaragyňyzy islän ýeriňizde dökmek we açmak üçin ulanyň!

Şarlary glýuseriňize dakyň we has köp wagt gazanmak üçin halkalardan uçuň, ýöne seresap boluň - her halka kyn uçýan adanyň bir bölegidir.

Täze şarlary açyň we ýokary derejäni ýeňiň!

SURATLAR

Balloon Flight Mugt göçürip almak

Balloon Flight Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5 ýa-da AMD ekwiwalenti
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 660 ýa-da AMD Radeon HD 7950
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 400 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i7
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 970
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 400 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyBalloon Flight

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBalloon Flight gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz