Balloon Flight-chronos

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Şar ýaragyňyzy islän ýeriňizde dökmek we açmak üçin ulanyň!

Şarlary glýuseriňize dakyň we has köp wagt gazanmak üçin halkalardan uçuň, ýöne seresap boluň - her halka kyn uçýan adanyň bir bölegidir.

Täze şarlary açyň we ýokary derejäni ýeňiň!


 • Oýunyň ady: Şar uçuşy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1612960/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/balloon-flight/result/
 • Reanr: Hereket, Tötänleýin, Indi
 • Öndüriji: Kiber tolkun
 • Neşirçi: Kiber tolkun
 • Ulanyjy reýtingi:🡹39 🡻1 Oňyn
 • Çykan senesi: 1 Iýun, 2021

Şar Uçuş-hronoslary

SIZE: 162 MB


SURATLAR

Balloon Flight-chronos Mugt göçürip almak

Balloon Flight-chronos Mugt göçürip almak

Balloon Flight-chronos Mugt göçürip almak

Balloon Flight-chronos Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5 ýa-da AMD ekwiwalenti
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 660 ýa-da AMD Radeon HD 7950
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 400 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i7
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 970
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 400 MB boş ýer

Diller:Iňlis


Oýun nädip gurulmalyBalloon Flight-chronos

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBalloon Flight-chronos gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz