Babol the Walking Box

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Gamecom topary

Neşirçi: Gamecom topary

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 25-nji iýuny

Reanr: Başdan geçirmeler, hereket

Başdan geçirmeleriňizi täze dostlaryňyz bilen başlaň! Babol gezelenç gutusy

Hawa, ýöräp bilýän, ýok, diňe degişip bilýän Box hakda oýun hahaha UwU

Çölden, çölden başlap, aşa sowuk garly daglara çenli ajaýyp guty dünýäsini öwreniň!

Babol syýahaty diňe bir ylgamak we öňündäki duşmana hüjüm etmek däldi,

Beýleki guty bilen tanyşyň we Box World-da bolup geçýän syry açyň!

- Çylşyrymly guty dünýäsinde başdan geçirmeler!

- Baboly iýmek isleýän haýwanlardan halas ediň!

- Şeýle hem, başdan geçirmeleriňiziň dowamynda duşmanlary ýeňiň!

- Iň esasy bolsa hezil ediň! UwU

SURATLAR

Babol the Walking Box Mugt göçürip almak

Babol the Walking Box Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (diňe 64bit wersiýasy)
  • Prosessor: Intel Core i5-750 @ 2.67GHz | AMD Phenom II X4 965 @ 3.4GHz
  • Oryat: 2 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB | AMD Radeon HD 7850 2GB
  • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (diňe 64bit wersiýasy)
  • Prosessor: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz | AMD FX-8350, 4.0 GGs
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: GTX 950 2GB | AMD Radeon HD 7870 2GB
  • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyBabol the Walking Box

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBabol the Walking Box gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz