Aztlan Uncovered

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Aztlan” açylmadyk mugt göçürip alýan kompýuter oýny öňünden gurlan ähli täzelenmeler bilen iň soňky dmg göni baglanyşygy we DLC köp oýunçy

Köp asyrlardan bäri ýitirilen arheologiki ýadygärligi öwreniň. Geçmişi açmak we açmak üçin wagt tersine enjamlaryňyzy ulanyň syrlary doňan çölüň arasynda. BREAKING NEWS: adamzadyň geljegini üýtgetjek täze arheologiki ýer tapyldy. Wagtyň köpüsinde doňan we uzak wagtlap ýitirilen ybadathana doňan çölüň arasynda tapyldy. Geçmişi açmak we girmek üçin enjamlaryňyzy we zehiniňizi ulanyň ybadathana Bir wagtlar garda ýitirilen zatlar üçin bu ýeriň ahyrsoňy dünýä açylmagyna näme sebäp bolýandygyny bilmek üçin erişde ýüze çykdy. Munuň syrlaryny öwreniň we bu ajaýyp peýza .yň aňyrsyndaky syry açyň. Eartheriň taryhy bilen gyzyklanýan Aleksi-Ru köplenç özüni tapýar uçýar syrly planetanyň tizligi üçin adaty ýük ýolundan millionlarça ýeňil basmak, umyt edýärin ony haýallatmaga ýa-da hatda saklamaga mejbur edip biljek radar arkaly keseki bir zatlara göz aýlamak.

Ahyrynda Aleksi-Ru bilesigelijiligi gämisi bilen delillendirilýär duşuşyklar bir gije kiçijik planetanyň üstünden geçip barýarka, öňki uçuşlarda ýygy-ýygydan arzuw eden ýüzüne gaçmaga mejbur etdi. Aleksi-Ru golaýlap gelýän heläkçiligiň öň ýanynda ünsüni ýadyna salýar, ünsi çekmedik kitaba gönükdirip, zorlukly Atmosfera täzeden giriş, “… Gündiz düýşler düýş görenlerinde” “Bu hiç zady aňlatmaýar” diýip, Aleksi-Ru gürleýär we Tec-9000 ýarym ýarag bilen özüni ýaraglandyranda özüni ynandyrjak bolýar.awtomatiki we öwrenmäge başlaýar ... Güýçli cyborg bolmak üçin statistikaňyzy guranyňyzda häsiýetiňizi ýokarlandyryň Gadymy keseki syrlary öwreniň we açyň siwilizasiýasy.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 28-nji iýuly
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 / 8.1 / 10


 • Prosessor:

  Intel i7-4770 / AMD FX-8350


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  nVidia GTX 980 (4GB) / AMD R9 380 (4GB)


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Saklama:

  1 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyAztlan Uncovered

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunAztlan Uncovered gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz