Axiom Verge 2 (v1.0.26)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Tomas Happ Oýunlar LLC

Neşirçi: Tomas Happ Oýunlar LLC

Çykan senesi: 8/12/2021

Reanr :, Başdan geçirmeler

Giçki kararlar ... ITA-DA MERKEZLER ERLI? “Axiom Verge” -ni oýnan ýa-da hindi “metroidwaniýa” başdan geçirmeleri üçin esasy görkeziji hökmünde eşidilen bolmagyňyz mümkin. “Axiom Verge 2” “Axiom Verge 1” ýaly hekaýanyň bir bölegi, ýöne düýbünden täze oýun: täze keşpler, täze güýçler, täze duşmanlar we täze dünýä. Asyl nusgasyndan öň ýa-da soň oýnap bilersiňiz. Bütin dünýädäki “Globe 3” konglomeratynyň arkasyndaky syrly milliarder Indra bilen tanyşyň. Ol bu dünýä näme? Oňa jaň edýän ýaly görünýän sesler kimler?

SURATLAR

Axiom Verge 2 (v1.0.26) Mugt göçürip almak

Axiom Verge 2 (v1.0.26) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

• OS: Windows XP
• Intel prosessor: Pentium E2180 2.0 GHz
• oryat: 4 GB RAM
• Saklama: 9 GB boş ýer
• Göni X: 10-njy wersiýa
• Grafika: Intel HD Graphics 4400
• Beýlekiler: GL wersiýasy 2.1

Maslahat berilýär:

• OS: Windows 10
• Prosessor: Intel Core i5
• oryat: 8 GB RAM
• Saklama: 9 GB boş ýer
• Göni X: 10-njy wersiýa
• Grafika: GeForce GTX 550
• Beýlekiler: GL wersiýasy 2.1Oýun nädip gurulmalyAxiom Verge 2 (v1.0.26)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAxiom Verge 2 (v1.0.26) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz